Začatie stavebných prác - obmedzenia na ul. Hečkova, Tajovského a Kukučína - 16.5.2022 - 17.6.2022

OZNAM

Vec: Začatie stavebných prác - obmedzenia na Ul. Hečkova, Tajovského, Kukučínova

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Vám oznamuje začatie

stavebných prác na stavbe :,,Nové Mesto n/V rek. Kukučínova".

Rozsah prác:
výkopové práce, pokládka kábelových el. rozvodov, spätný zásyp rýh, demontáž stÍpov, montáž nových zariadení a uvedenie spevnených plôch a terénu do pôvodného stavu.

Zhotoviteľ stavby: Západosl. distribučná , a.s., Bratislava. Zemné práce: Elspol, s, r. o., Námestovo
Stavebné povolenie: Mesto Nové Mesto nad Váhom zo dňa 26.7.2021.

Doba realizácie
(predpoklad obmedzení): od 16.5.2022 do: 17.6.2022

Počas realizácie môže dôjsť čiastočnému k obmedzeniu dopravy a parkovania, v súlade s Rozhodnutím Mesta Nové Mesto nad Váhom vydaným na túto investičnú akciu ZSD,a.s. Bratislava.

Odstávky elektrickej energie súvisiace s realizáciou stavby sú vopred nahlasované Mestu Nové Mesto nad Váhom a je možné si ich pozrieť na:
na internetovej stránke ZSD, a.s: https://www.zsdis.sk/Uvod/Onlinesluzby/Odstavky-a-poruchy

Za spôsobené obmedzenia sa ospravedlňujeme!

Publikované: 12.5.2022 | Zobrazené: 566
Nastavenia cookies