Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2022/2023

Na základe § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení sa žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom v školskom roku 2022/2023 podáva formou tzv. zápisu, ktorý sa uskutoční

od 9. mája do 11. mája 2022 v čase od 12.00 do 16.00 hod.

Dieťa možno zapísať do materskej školy v jej sídle na Poľovníckej ulici alebo na jej elokovaných pracoviskách:

Elokované pracovisko MŠ na Hurbanovej ul. č. 12

Elokované pracovisko MŠ na Ul. J. Kollára č. 25

Elokované pracovisko MŠ na Hviezdoslavovej ul. č. 12

Elokované pracovisko MŠ na Ul. J. Hollého č. 3

Elokované pracovisko MŠ na Dibrovovej ul. č. 13

Elokované pracovisko MŠ na Odborárskej ul. č. 1374/12 (budova základnej školy)

 

Pri zápise sa materská škola riadi aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZ SR o opatreniach proti šíreniu covid-19.

Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1.    Zápis sa uskutoční v súlade s § 28a, 28b, 59 a 59a školského zákona.

2.    Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a o jeho povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

3.    Pre dieťa, ktoré k 31.8.2022 dovŕši vek 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/23 povinné. Tieto deti sa prijímajú do MŠ prednostne, ak majú trvalé bydlisko v Novom Meste nad Váhom.

4.    Ak dieťaťa k 31.8.2022 dovŕši šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

5.    Materská škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 59 ods. 6 školského zákona:

-  meno a priezvisko dieťaťa, jeho dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť

-  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zákonných zástupcov dieťaťa a kontakt na účely komunikácie

     Ak sa dieťa alebo zákonný zástupca nezdržiava na adrese trvalého pobytu, uvedie sa

     miesto, kde sa obvykle zdržiava.

6.    Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré vydá do 30. júna po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy. Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

Ďalšie podrobnosti Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

 

Publikované: 10.3.2022 | Zobrazené: 2236
Nastavenia cookies