Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Tematínska

Koncom roka 2019 bola Novému Mestu nad Váhom schválená eurofondová Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) na realizáciu projektu s názvom: „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom“. Žiadosť bola predložená mestom na základe výzvy č. IROP-PO2-SC222-2016-13,  ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SSR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. Špecifickým cieľom tejto výzvy je  zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl prostredníctvom zlepšenia technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc a odborných učební rôzneho druhu.

Proces prípravy žiadosti bol veľmi náročný. Prvé poklady k projektovému zámeru sme v spolupráci so školou predložili ešte v marci roku 2017. Následne prebiehali zdĺhavé hodnotiace a schvaľovacie procesy. Ich výsledkom bolo konečné schválenie žiadosti a v októbri 2019 podpis Zmluvy o poskytnutí NFP.
Cieľom projektu je inovovať odborné učebne Základnej školy na Tematínskej ulici. Vzhľadom na ich pôvodný stav bola potrebná investícia do materiálno – technického vybavenia všetkých odborných učební. Sú nimi učebne fyziky, chémie, biológie, informatiky, polytechnická i jazyková učebňa. Všetky učebne si okrem nového vybavenia vyžiadali i stavebné úpravy. Najmä rekonštrukciu elektrických rozvodov, výmenu starých svietidiel za nové moderné, úsporné a efektívne. Zároveň bolo potrebné každú učebňu vymaľovať a urobiť úpravu vstupných dverí. Vo väčšine učební bolo potrebné vymeniť i podlahu. Výber oprávnených výdavkov a aktivít projektu je v súlade so zoznamom oprávnených výdavkov definovaných vo výzve.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je naplánovaná na 164 777,16 €, pričom 95% z tejto sumy tvorí schválený nenávratný finančný príspevok. Jeho hodnota je 156 538,30 € a pozostáva prevažne z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z menšej časti zo zdrojov štátneho rozpočtu. Zvyšných 5% výdavkov projektu predstavuje povinnú formu spolufinancovania mesta.

Realizácia stavebných úprav i dodávka interiérového vybavenia a výpočtovej technológie sa uskutočnila v letných mesiacoch roku 2020. Ostáva ešte dodať didaktické pomôcky, ktoré sú už obstarané, avšak z dôvodu nepriaznivej situácie na trhu súvisiacej so šírením COVID-19, ktorá spôsobila zastavenie výroby a dodávok tovarov v danom segmente, ich dodanie ešte neprebehlo. Predpokladáme, že k finalizácii projektu dôjde v 1. štvrťroku 2021.

Škola je zameraná na rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Jej žiaci, ktorí sa pravidelne zapájajú do viacerých súťaží, potrebujú mať vytvorené moderné a dynamické prostredie, v ktorom sa budú môcť veľmi dôkladne a kvalitne pripravovať nielen na súťaže, ale aj na výber svojho budúceho povolania. Veríme, že žiaci i učitelia budú mať z vynovených učební radosť i úžitok.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

                

Publikované: 29.12.2020 | Aktualizácia: 29.1.2021 | Zobrazené: 807
Nastavenia cookies