Zverejňovanie

ŽP-3104/2019

Žiadateľ: PPR - Peter Pálka, Inovecká 1319/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v zastúpení mandanta STINEX s.r.o., Priemyselná 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  žiadajú o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 3 ks orechov, ktoré rastú na pozemku parc.č. 5606 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, na Karpatskej ulici v Novom Meste nad Váhom, pri novostavbe bytového domu. 
Správne konanie začalo dňa 10.07.2019. 

Publikované: 12.7.2019 | Zobrazené: 76