Zverejňovanie

ŽP-3294/2019

Žiadateľ: spoločnosť RAIT s.r.o., Hlboká 17, 917 01 Trnava žiada podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o zmenu právoplatného rozhodnutia č.j.: ŽP-3561/2018-1950, vydaného dňa 11.02.2019, právoplatné dňa 13.02.2019. Ide o zmenu uloženej náhradnej výsadby za povolený výrub drevín. Navrhovaná zmena náhradnej výsadby sa dotýka len krovitých porastov a ide o zmenu druhového zloženia. Uložená náhradná výsadba listantých a ihličnatých stromov sa nemení. 
 

Správne konanie začalo dňa 05.08.2019. 

Publikované: 8.8.2019 | Zobrazené: 62