Zverejňovanie

ŽP-4384/2019

Žiadateľ: Viera Tulisová, Nové Mesto nad Váhom ako zástupkyňa vlastníkov bytov bytového domu Dibrovova 834, 915 01 Nové Mesto nad Váhom žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 2 ks briez, ktoré rastú na pozemku parc.č. 4589 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, za bytovým domom na Dibrovovej ulici 834 v Novom Meste nad Váhom. Dreviny rastú ako súčasť verejnej zelene. 
Správne konanie začalo dňa 08.11.2019. 

Publikované: 14.11.2019 | Zobrazené: 93