Zverejňovanie

ŽP-4584/2019

Žiadateľ: Materská škola Nové Mesto nad Váhom, elokované pracovisko Hviezdoslavova 1262/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 1 ks Brestovca západného, ktorý rastie na pozemku parc.č. 4524 k.ú. Nové Mesto nad Váhom v areáli elokovaného proacoviska Hviezdoslavova 12, Nové Mesto nad Váhom. 
Správne konanie začalo dňa 06.12.2019. 

Publikované: 18.12.2019 | Zobrazené: 60