Zverejňovanie

ŽP-4621/2019

Žiadateľ: spoločnosť PELLENC s.r.o., Kočovská 18/2443, 915 01 Nové Mesto nad Váhom žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub náletových listnatých stromov, prevažujúce druhové zloženie: topoľ, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch parc.č. 2258/41, 2258/11, 2258/75, 2258/42, 2258/69, 2258/13 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, vo vnútornom areáli spoločnosti. Ide o vyčistenie pozemkov od náletovej vegetácie, ktorá sa rozšírila v dôsledku nedostatočnej údržby pozemkov. 
Správne konanie začalo dňa 16.12.2019. 

Publikované: 18.12.2019 | Zobrazené: 60