Zverejňovanie

ŽP-4622/2019

Žiadateľ: Ing. Alena Zelenayová, Nové Mesto nad Váhom ako zástupkyňa vlastníkov bytov bytového domu J. Kréna 356/1 Nové Mesto nad Váhom žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 2 ks ihličnatých drevín: 1 ks borovica a 1 ks jedľa, ktoré rastú na pozemku parc.č. 3861 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, pri bytovom dome J. Kréna 356/1 Nové Mesto nad Váhom. Stromy rastú ako súčasť verejnej zelene. 
Správne konanie začalo dňa 17.12.2019. 

Publikované: 18.12.2019 | Zobrazené: 69