Zverejňovanie

ŽP-854/2019

Žiadatelia: vlasntíci bytov bytového domu Benkova 1263/1, 2, Nové Mesto nad Váhom  žiadajú o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predisov. Ide o výrub 1 ks ihličnatého stromu a 1 ks listnatého stromu, ktoré rastú na pozemku parc.č. 4526 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, pri predmetnom bytovom dome. Stromy rastú ako súčasť verejnej zelene na pozemku vo vlastníctve mesta. 
Správne konanie začalo dňa 04.03.2019. 

Publikované: 26.3.2019 | Aktualizácia: 26.3.2019 | Zobrazené: 100