Zverejňovanie

Zverejnenie zámeru mesta - previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta, zámenou medzi mestom a spoločnosťou SETALIA PARK, s. r. o.

 

Zverejnenie zámeru mesta

previesť majetok mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa  § 9a) ods. 8  písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

         Mesto Nové Mesto nad Váhom v súlade § 9 ods. 2 písm. a)  a   § 9a) ods. 8 písm. e) zákona  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta zverejňuje svoj zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta, zámenou medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a spoločnosťou  SETALIA PARK, s. r. o., so sídlom Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku zámenou bol schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 401/2021-MsZ zo dňa 07. decembra 2021, ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Publikované: 30.12.2021 | Zobrazené: 186