ZNALECKÝ POSUDOK Posúdenie aktuálneho stavu stromu

 

ZNALECKÝ POSUDOK Posúdenie aktuálneho stavu stromu Picea abies L. (smrek obyčajný) rastúceho na Námestí slobody v Novom Meste nad  Váhom v rozsahu zadaných úloh pre znalca.

 

Na základe znaleckého posudku  "Znalecký posudok 7/2023 p. č. 77 vypracovaný Ing. Marcelom Trnovským"  pristúpime v mesiaci november 2023 k výrubu stromu  - Smerk obyčajný, ktorý rastie na Námestí slobody. 

 

Základné informácie: 

Predmetom znaleckého posudku je jeden jedinec Picea abies L. (smrek obyčajný) v dospelom štádiu biologického veku (ontogenetické štádium) rastúci na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom

Lokalizácia vo vzťahu k prevádzkovej bezpečnosti :Hodnotený strom rastie na stanovišti s častým pohybom, alebo zdržiavaním sa ľudí v dopadovej vzdialenosti stromu alebo jeho častí. V dopadovej vzdialenosti stromu sa nachádza tzv. pešia zóna námestia - jedná sa o každodenne obyvateľmi využívanú frekventovanú zónu v dopadovej vzdialenosti predmetného stromu. Prípadné následky statického zlyhania stromu je možné považovať za tzv. katastrofálne.

 

Výsledné hodnotenie stability a prevádzkovej bezpečnosti hodnoteného stromu v čase šetrenia:

Stabilita (hodnotenie nadzemných častí) : Stupeň č. 4 silno narušená / 5 stupňová stupnica

Zdravotný stav : Stupeň č. 4 silno narušený zdravotný stav /5 stupňová stupnica

Prevádzková bezpečnosť: Stupeň č. 4 extrémne narušená /4 stupňová stupnica

 

Hodnotenie prístrojových meraní:

Vyplývajúci záver z hodnotenia prístrojových meraní : Realizované prístrojové vyšetrenia ukazujú na významný rozklad vnútorných pletív kmeňa vo viacerých vektoroch merania, najmä na severovýchodnej strane. Napriek tomu, že rezistografia je vektorové meranie a v danom prípade nebolo predmetom objednávky meranie akustickou tomografiou, z daných vektorových meraní je zrejmý závažný rozklad vnútorných pletív kmeňa s významným negatívnym vplyvom na celkovú stabilitu stromu a jeho prevádzkovú bezpečnosť.

  

Návrh arboristických zásahov :  VVÝRUB STROMU

Na základe výsledkov šetrenia sa domnievam, že v danom prípade hrozí kontinuálne nebezpečenstvo statického zlyhania stromu alebo jeho častí, je evidentne ohrozené zdravie osôb a hrozí škoda na majetku. Úplné odstránenie stromu zo stanovišťa (výrub stromu) a jeho adekvátna náhrada v zmysle platnej legislatívy je v danom prípade prijateľnou alternatívou, vzhľadom na zlú a krátkodobú perspektívu stromu a vysoké aktuálne prevádzkové riziko.

 

Zdroj: ZNALECKÝ POSUDOK č. 7/2023 p. č. 77

Foto: Jana Krištofovičová

 

K stiahnutiu
Nastavenia cookies