Legalizácia stavieb postavených do 31.3.2024

Stavby postavené a dokončené v termíne do 1.10.1976

Žiadateľ o legalizáciu stavby si na tlačive „Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu postavenú do 1.10.1976“ spolu s prílohami uvedenými na žiadosti požiada na mestskom úrade – referát evidencie stavieb o určenie súpisného čísla, kontakt nájdetu: tu. Po vystavení oznámenia o určení súpisného čísla si žiadateľ dá stavbu zapísať do katastra nehnuteľnosti na Okresný úrad v Novom Meste, katastrálny odbor. Ako podklad na zápis slúži oznámenie o určení súpisného čísla vydané mestským úradom.

Stavby postavené a dokončené v termíne od 1.10.1976 do 31.12.1989

Žiadateľ o legalizáciu stavby si na tlačive „Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu postavenú od 1.10.1976 do 31.12.1989“ spolu s prílohami uvedenými na žiadosti požiada na mestskom úrade – referát evidencie stavieb o určenie súpisného čísla, konatkt nájdete tu. Po vystavení oznámenia o určení súpisného čísla si žiadateľ dá stavbu zapísať do katastra nehnuteľnosti na Okresný úrad v Novom Meste, katastrálny odbor. Ako podklad na zápis slúži oznámenie o určení súpisného čísla vydané mestským úradom a originál verejnej listiny (list vlastníctva) alebo inej listiny, z ktorej bude vyplývať iné právo k pozemku pod stavbou, a to v súlade s § 139 ods. 1 stavebného zákona. Týmito listinami sa preukazuje vlastnícke právo alebo iné právo ku dňa 1.4.2024.

Stavby postavené a dokončené v termíne od 1.1.1990 do 31.3.2024

Žiadateľ o legalizáciu stavby požiada na Spoločnom úrade samosprávy o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívania.

Nastavenia cookies