EURÓPSKE VOĽBY 2024

 

Európske voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 8. júna 2024 od 7:00 do 22:00 h . Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov.

Voliči na Slovensku budú v roku 2024 voliť 15 poslancov EP.

Úplný zoznam všetkých kandidátov nájdete na:  Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách

Politické strany musia získať aspoň 5 % hlasov, aby mohli byť ich zástupcovia zvolení do Európskeho parlamentu.

Podľa právnych predpisov EÚ musia všetky krajiny používať hlasovací systém, ktorý zabezpečí pomerné zastúpenie.  Slovensko používa preferenčné hlasovanie, ktoré dáva voličom možnosť uviesť svoje preferencie v rámci hlasovacieho lístka strany, ktorú volia. Volič môže použiť maximálne dva preferenčné hlasy na hlasovacom lístku. 

 

Na Slovensku môžete voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, ak ste:

 • v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov
 • občanom SR alebo iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku
 • občanom SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku ani na území iného členského štátu Európskej únie

V prípade, že má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, môže voliť iba v tomto štáte, pričom volí poslancov toho štátu, v ktorom žije.

 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 24. apríla 2024.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: 

 • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách mesta. Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Úradné hodiny 
 • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom  možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024).

Mestký úrad Nové Mesto nad Váhom, ČSA 1, Nové Mesto nad Váhom

Referát vnútornej správy, evidencia obyvateľstva ,  Beňáková Veronika

 • tel.: 032/7402 123
 • e-mail: veronika.benakova@nove-mesto.sk
 • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 122

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,

 • rodné číslo,

 • štátnu príslušnosť,

 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Úradné hodiny 

 

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo  na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. 

 

Slovenskí voliči si zvolia 15 nových europoslancov. Budú si môcť vybrať z 24 politických subjektov, 23 strán a jednej koalície. Voliči budú mať na výber z 308 kandidátov. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. 

 

Všetky inforámácie - EURÓPSKE VOĽBY 2024

Nové Mesto nad Váhom, 22.5.2024 

 

 

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 8.6.2024. V zmysle §8 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z. určujem volebné okrsky a volebné miestnosti takto:

 

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť:  ZŠ, Kpt. Nálepku  12
Ctiborova Krčméryho
Fándlyho Piešťanská
Južná Tichá
Kočovská Vysoká
Krátka Zelená
Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť:  ZŠ, Kpt. Nálepku  12
Banská Lipová
Bočná Malá
Brigádnická Martina Rázusa
Budovateľská Priemyselná
Dolná Samuela Jurkoviča
Jarná Slnečná
Kpt. Nálepku Stredná
Krajná Vinohradnícka
Letná Železničná
Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť:  ZŠ, Tematínska  1
Čerešňová Orechová
Hroznová Tematínska
Marhuľová Viktora Bilčíka
Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť:  Bilingválne gymnázium, Štúrova 31
Bajzova Považská
Bernolákova Sasinkova
Bratislavská Svätoplukova
Fraňa Kráľa Šoltésovej
Langsfeldova  
Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: SOŠ, Jánošíkova  4
Cádrova Moyzesova
Dubčekova Poľovnícka
Hrušovského Pyšného
Jánošíkova Riznerova
Kamenná Stromová
Kuzmányho Šafárikova
Lesnícka Športová
Medňanského Vichtova
Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť:  SOŠ, J.Weisseho  1
J. Kollára  
Juraja Kréna  
Karpatská  
Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť:  SOŠ, J.Weisseho  1
Jasná SNP
Javorinská Ulica gen. Ivana Institorisa
Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť:  ZUŠ, Štúrova  31
Čachtická Michala Chrásteka
Jesenského Nová
Jilemnického Škultétyho
M. R. Štefánika   Štúrova
Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť:  Klub dôchodcov, 1. mája 12
1. mája Komenského
Čsl. armády Námestie slobody
D. Štubňu Obrancov mieru
Hurbanova Palkovičova
J. Hašku Partizánska
J. Weisseho Petra Matejku
Júliusa Gábriša  
Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: MsKS, Hviezdoslavova 4
Benkova  
Dibrovova  
Dukelská  
Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť:  MsKS, Hviezdoslavova 4
Hollého Kmeťova
Hviezdoslavova Kpt. Uhra
Inovecká Železničný uzol
Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť:  SPŠ, Bzinská  11
Bzinská Severná
Hečkova Tajovského
Klčové Ulica Jána  Durdíka
Kukučínova Ulica Miroslava  Ďuržu
Ondreja Plachého Ulica Janka  Bernovského
Royova  
Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť:   Spoločná úradovňa samosprávy – bývalé TSM
A. Sládkoviča Vajanského
Dr. I. Markoviča Záhradnícka
Holubyho  
Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť:  ZŠ, Odborárska  10
Košikárska Robotnícka
Malinovského Rybárska
MESTO  Nové Mesto nad Váhom Trenčianska
Odborárska Zelená voda  I a II
Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť:  ZŠ, Odborárska  10
Beckovská Poľná
Bohuslavická Pri Klanečnici
Bošácka Pri vode
Čulenova Pri záhradách
Haluzická Riečna
Izbická Ružová
Kvetinová Sadová
Lieskovská Slovanská
Ľ. Podjavorinskej Srnianska
Mlynská Tehelná
Mnešická Turecká
Mostová Tušková
Pod zvocnicou Záhradná

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 22.5.2024   

                                                                                                                    Ing. Fratnišek Mašlonka, primátor mesta 

Nastavenia cookies