INFORMÁCIA PRE POSKYTOVATEĽOV UBYTOVANIA PRE UTEČENCOV Z UKRAJINY

Vyplácanie príspevkov na ubytovanie odídenca 

Podľa zákona č 480/2002 Z.z. o azyle – preplácanie prostredníctvom mesta:
(výška príspevku na ubytovanie: 7,00,-€ / dospelá osoba na noc ubytovania, 3,50,-€/ dieťa do 15 rokov na noc ubytovania. Maximálna suma na bytovú jenotku: 500€/1 obytná miestnosť, 750€/2 obytné miestnosti, 1000€/3 obytné miestnosti, 1250€/4 a viac obytných miestností.)

Príspevok žiada oprávnená osoba - osoba, ktorá poskytuje ubytovanie odídencom (ďalej len „OA“) prostredníctvom mesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza:

  • osoba (FO, PO) ktorá vlastní nehnuteľnosť (byt, rodinný dom)
  • právnická osoba, ktorá poskytuje ubytovanie v budove na krátkodobé ubytovanie, ak ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia
  •  mesto a jeho organizácie
  • VÚC a jeho organizácie. 

Postup a povinnosti zúčastnených strán (OA, mesto, odídenec):

Oprávnená osoba („OA“)

  • uzatvorí zmluvu o poskytnutí bezplatného ubytovania a túto predloží mestu (prílohou zmluvy je čestné vyhlásenie OA, fotokópia dokladu o tolerovanom pobyte)

  • odovzdá mestu vyplnený výkaz v tlačenej forme. V elektronickej forme na mail: ostrenkova@nove-mesto.sk . Zmluvu a výkaz v tlačenej forme odovzdať na MsÚ, prízemie starej budovy, číslo dverí 124. 

Zmluvu a výkaz odovzdáva mestu do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca kedy bolo ubytovanie poskytnuté. Za mesiac marec 2022 do 7.4.2022!

Vzory dokumentov sú na webe Ministerstva vnútra: vzory   

Mesto

  • je oprávnené vykonať kontrolu dokumentácie predloženej (OA) 

  •  predloží Ministerstvu vnútra SR („MV“) prostredníctvom okresného úradu prehľad o uplatnených príspevkoch OA najneskôr do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca kedy bolo ubytovanie poskytnuté

  • vyplatí príspevok OA do 5 dní od dňa prijatia sumy poukázanej MV na účet mesta 

Ministerstvo vnútra

Poskytne mestu sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným OA do konca mesiaca po skončení kalendárneho mesiaca, kedy bolo ubytovanie poskytnuté. 

Odídenec

1x mesačne ohlási mestu, že býva u oprávnenej osoby

 

 

 

Nastavenia cookies