KOMUNIKÁCIE V POZORNOSTI MESTA

V súčasnosti vrcholí rekonštrukcia povrchu Ul. Hviezdoslavovej v časti od rozostavaného kruhového objazdu pri Považane až po jestvujúcu kruhovú križovatku pri gymnáziu.

- Výrazná časť obnovy jej povrchu je v réžii Slovenského plynárenského priemyslu, keďže ulica bola rozkopaná kvôli rekonštrukcii plynových rozvodov a prípojok, zvyšok pôjde z investičných výdavkov mesta na tento rok určených na rekonštrukciu ciest a chodníkov, - objasňuje Ing. Dušan Macúch, vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad Váhom a pokračuje ďalej:

- Mesto vo svojom rozpočte na rok 2007 na tento účel vyčlenilo 9,5 mil. Sk. Za tento rok, ktorý sa blíži k svojmu záveru , sa zrekonštruovalo viacero ciest a chodníkov. Obnova niektorých z nich išla na vrub vodárov a plynárov, ktorí po rekonštrukcii inžinierskych sietí museli dať komunikácie do pôvodného stavu. Súčasná technika a technológia umožňujú Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a . s., a Slovenskému plynárenskému priemyslu poznať stav svojich rozvodov, vďaka čomu je možná koordinácia postupu prác s mestom, aby sa nestalo, že samospráva obnoví povrch komunikácie a následne ho vlastníci inžinierskych sietí kvôli ich rekonštrukcii zničia. V súčasnosti platí úzus, že obnove povrchov komunikácií predchádza rekonštrukcia rozvodov, nie naopak.. -

Ako ďalej uviedol Ing. D. Macúch, mesto rekonštruovalo povrchy ciest dvomi spôsobmi. V prípade, ak neboli priveľmi zničené, robil sa tzv. kalový zákryt, tak to bolo v prípade Ul. lipovej, Ul. strednej a Ul. S. Jurkoviča, na ostatné chodníky a ulice použilo asfaltobetón po predchádzajúcom odfrézovaní zhruba 4 – 5 cm vrstvy pôvodného povrchu.

- Tak sme opravili povrch cesty Ul. M. Rázusa , časť Ul. Javorinskej od Ul. Kollárovej po Ul. Jánošíkovu. Takisto sme spravili pojazdové chodníky na sídlisku Javorinská, v Parku D. Štubňu-Zámostského, zrekonštruovali sme pojazdový chodník od výškového paneláku na Javorinskej 10 k „Záhradkárovi“. Vynovený je tiež pojazdový chodník a časť parkoviska na Ul. športovej smerom k vnútrobloku, kompletne zrekonštruovaná je Ul. Karpatská a časť Ul.M. Čulena.-

Popri týchto uliciach, ktorých rekonštrukcia išla z rozpočtu mesta, Slovenský plynárenský priemysel spravil nový povrch na Ul. Inoveckej, Kpt. M. Uhra a na časti Ul. Kmeťovej.
- Do ďalšej časti posledne menovanej ulice zatiaľ nejdeme, lebo vieme, že sa tu uskutoční rekonštrukcia inžinierskych sietí. To je tiež dôvod , prečo nepristupujeme k obnove povrchov niektorých komunikácií a chodníkov, ktorých stav , obrazne povedané, priam volá po rekonštrukcii. Konkrétnym príkladom je časť od Ul. Jánošikovej po Ul. Karpatskú , kde čakáme na zavŕšenie rekonštrukcie kanalizácie , vodovodu a plynovodu. Až potom príde na rad úprava povrchu tejto časti, čo, - ako verím, nikto nespochybní,- je navýsosť rozumné a ekonomické.-

Na rekonštrukcii chodníkov a ciest sa podľa vyjadrenia Ing. D. Macúcha v niektorých prípadoch spolupodieľajú mesto a správcovia inžinierskych sietí . Pre príklad netreba ísť ďaleko, stačí spomenúť Ul. Javorinskú a časť ulice na Javorinskej ul. 10 .

V tomto trende, ako na záver uviedol Ing. D. Macúch, bude mesto pokračovať i v budúcnosti a v rozpočte na rok 2008 opätovne plánuje vyčleniť časť prostriedkov na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov. Ich stavom vďaka pravidelnej údržbe a rekonštrukcii môže byť Nové Mesto nad Váhom mnohým ďalším mestám príkladom.


Nastavenia cookies