Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľov škôl na funkčné obdobie 2014 až 2019

 

Podľa §5 ods.3 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov a §4 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje Mesto Nové Mesto nad Váhom

výberové konanie na vymenovanie riaditeľov

Základnej školy, Odborárska ul. č. 1374/10, Nové Mesto nad Váhom,

Základnej školy, Ul. kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom,

Centra voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom

Základnej umeleckej školy, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom

 

Termín na podanie prihlášky je do 19.5.2014

  Bližšie informácie sú uvedené v priložených dokumentoch.

Nastavenia cookies