MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Mesto Nové Mesto nad Váhom, na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 19.9.2023 uznesením č. 118/2023  schválilo MsZ v bode 12. zriadenie mládežníckeho parlamentu a jeho štatútu.

Prvé vzdelávanie zástupcov základných a stredných škôl Nového Mesta nad Váhom  "Sila mladých – Youth powe" sa konalo 26. – 28. októbra 2023.  

Školenie mládežníckeho parlamentu  bolo realizované v úzkej spolupráci s mestom Nové Mesto nad Váhom a cieľom projektu je zvýšiť povedomie o demokratickom systéme a jeho reflektovaní na činnosť študentských parlamentov a následne zvýšiť aktívnu participáciu mládeže na živote ich komunít.  

Na školení sa zúčastnil aj nový koordinátor práce s mládežou mesta Nové Mesto nad Váhom Mgr. Radovan Hradilek.

Zastúpenie škôl: 

Základná škola, Ul. kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom

Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom

Základná škola, Tematísnka ul., Nové Mesto nad Váhom

Bilingválne slovensko-španielske gymnázium, Nové Mesto nad Váhom

Gymnázium sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom

Gymnázium M. R. Štefánika, Nove Mesto nad Váhom

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom

Stredná priemyselná škola,  Nové Mesto nad Váhom

 

Účastníci sa podelili o svoje skúsenosti a nápady s ostatnými mladými ľuďmi.

„Projekt Sila mladých je podporený z grantového programu Erasmus +. Je zameraný na podporu vzniku a činnosti mládežníckych parlamentov, rozvoja participácie mladých ľudí nielen na lokálnej, ale aj regionálnej úrovni a spolupráce mládežníckych parlamentov na území Trenčianskeho kraja. Projekt bol realizovaný s partnermi CVČ Včielka Púchov a CVČ Prievidza.“ Uviedla Ing. Silvia Štefániková, koordinátorka práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Silvia Štefániková ako koordinátorka pre prácu s mládežou aktívne pôsobí nielen v miestnej, regionálnej, ale aj národnej mládežníckej politike. Svoje získané poznatky a skúsenosti implementuje v KCVČ – RCM. Rozvíja spoluprácu všetkých subjektov v oblasti práce s mládežou na území Trenčianskeho kraja nielen v diskusii, ale aj v reálnej praxi. Verí, že mladí ľudia presne vedia, čo potrebujú a vedia byť veľkým prínosom pre rozvoj komunity. Dôležité je, ich správne nasmerovať a dať im priestor.

 

Úlohou Mládežníckeho parlamentu mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „MPNM“) zloženého zo študentov stredných a základných škôl pôsobiacich na území mesta, bude predkladať návrhy, prijímať stanoviská a odporúčania orgánom mesta a aktívne sa podieľať na práci s mládežou. Zámerom tejto iniciatívy bolo založiť dlhodobú a pravidelnú spoluprácu mládeže s mestom tak, aby ich kroky smerovali v prospech detí a mladých ľudí v meste. Naše mesto má aktívnych a zapálených mladých, preto je potrebné, priam nevyhnutné poznať názory a predstavy mladých a aktívnejšie ich zapojiť do kultúrneho a spoločenského života v meste. V zmysle § 10 ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestské zastupiteľstvo v Novom Meste nad Váhom zriaďuje mestský mládežnícky parlament, ako svoj stály poradný orgán a podľa § 11 ods. 4 písm. r) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení týmto štatútom upravuje podrobnosti o zložení, právomociach a úlohách tohto orgánu.

 

Foto:Jana Krištofovičová

 

 

Nastavenia cookies