Zverejňovanie

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Referent dopravy a miestnych komunikácii MsÚ Nové Mesto nad Váhom

Miesto výkonu práce:

 • Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armády 64/1 , 915 32 Nové Mesto nad Váhom
 • základná zložka mzdy od 1100 € a viac, podľa uznanej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003  Z. z. + príplatky v zmysle uvedeného zákona

Ponúkaná pracovná pozícia má charakter hlavného pracovného pomeru s dobou určitou na 1 rok so skúšobnou dobou podľa § 45 ZP s výkonom na Mestskom úrade v Novom Meste nad Váhom

Popis činnosti pracovného miesta :

 • odborný dozor nad cestnou dopravou v meste,
 • organizáciu, riadenie a kontrolu režimu státia a parkovania motorových vozidiel na území mesta a zabezpečuje systém platenia parkovania v meste,
 • vypracovanie rozhodnutí o použití dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská,
 • vypracovanie rozhodnutí o pripájaní pozemných komunikácií a zriaďovaní zjazdov z miestnej komunikácie,
 • vypracovanie rozhodnutí na zvláštne  užívanie miestnych komunikácií, ich uzávierkach, obchádzkach, na realizáciu zjazdov, pripájaní MK a zaujatí verejného priestranstva,
 • vypracovanie rozhodnutí o uvedení MK do pôvodného stavu pri realizácii odstraňovania porúch na inžinierskych sieťach,
 • vypracovanie stanovísk k projektom pre územné a stavebné konanie, ktoré sú v ochrannom pásme  MK,
 • spracovanie plánu zimnej údržby,
 • vydanie rozhodnutia k žiadostiam na rozkopávky,
 • vydanie platobných výmerov za záber verejného priestranstva,
 • vydanie platobných výmerov za letné sedenie v meste,
 • prípravu materiálov do Komisie dopravného rozvoja mesta.

Minimálne požadované vzdelanie :

 • Vysokoškolské I. stupeň

Uprednostňujúce výhody uchádzača:

 • študijný odbor: doprava, geológia, výstavba,
 • prax v samospráve.

Osobnostné predpoklady:

 • prax min. 5 rokov – najmä v technickom smere,
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, pracovitosť a samostatnosť, schopnosť prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam, odolnosť voči stresu, komunikatívnosť, schopnosť pracovať samostatne, príjemné vystupovanie.

Znalosti :

Počítačové znalosti – používateľ

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft Word
 • Microsoft Windows
 • Znalosti v čítaní technickej dokumentácie (technické výkresy, dopravné výkresy)

Iné :

 • Vodičský preukaz skupiny B
 • bezúhonnosť

K žiadosti pripojte :

 • písomná žiadosť o zamestnanie (motivačný list),
 • štruktúrovaný životopis,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • údaje potrebné na dožiadanie výpisu z registra trestov, (meno, priezvisko, číslo OP, miesto narodenia, meno a priezvisko otca, matky - aj rodné)
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení.

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:

Uchádzači na funkciu Referent dopravy a miestnych komunikácii MsÚ Nové Mesto nad Váhom so sídlom Čsl armády 64/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:

„Výberové konanie na funkciu Referent dopravy a miestnych komunikácii MsÚ Nové Mesto nad Váhom - NEOTVÁRAŤ“.

Požadované doklady zašlite poštou do 30. júna 2023,  alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243) do 12.00 hod.  Predpokladaný nástup na pracovné miesto najneskôr od 01.08.2023  je spojený s preberaním pracovnej agendy.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.

Nastavenia cookies