OZNÁMENIE o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2022/2023

 OZNÁMENIE

o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2022/2023

 

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutoční podľa § 3 všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2021

v dňoch 1., 4. a 5. apríla 2022, a to:

-  v Základnej škole, Tematínska ul. č. 2092, Nové Mesto nad Váhom

-   v Základnej škole, Ul. kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom

-  v Základnej škole, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom

Ďalšie podrobnosti o organizácii zápisu zverejní riaditeľ školy na webovom sídle školy a na verejne dostupnom mieste v budove školy.

 

Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD):

Podmienky zápisu upravuje § 19, 20 a 60 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní.

1.    Na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD) sú zákonní zástupcovia povinní prihlásiť deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31.8.2022 dosiahnu školskú spôsobilosť.

2.    Dieťa už nemožno zapísať do nultého ročníka ZŠ. Ak dieťa po dovŕšení 6. roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ/-ka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, a to na základe:

  a)      písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie

  b)      písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a

  c)      informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa

3.    Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na plnenie PŠD výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, k žiadosti musí predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

4.    Základná škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 20 ods. 4 školského zákona.

5.    Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školy vydá riaditeľ školy do 15. júna 2022. Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

6.    Zákonní zástupcovia dieťaťa sa môžu v zmysle § 144a školského zákona dohodnúť, že písomnosti vo veci zápisu podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí do školy sa doručia iba jednému zákonnému zástupcovi dieťaťa, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy.

 

Usmernenie k prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023 - dokument.

K stiahnutiu
Nastavenia cookies