Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností do 31.1.2024

 

 

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Kedy podať daňové priznanie?

Daňové priznanie sa podáva do 31. Januára bežného zdaňovacieho obdobia – podáva ho iba ten daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť podľa stavu k 1. Januáru alebo,  ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť : predaj, prechod, prevod nehnuteľností, nadstavby, prístavby budov, nový vlastníci nehnuteľnosti, zmena pozemkov na stavebné pozemky, kolaudácie budov, domov, stavieb, zmena účelu využívania domu napr. časť rodinného domu sa začala používať na podnikateľské účely a pod.   Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Rozhodujúci je vklad do katastra nehnuteľností, t. j. do 31.12. predchádzajúceho roka.
 

Elektronický formulár 


  Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

 
Čo potrebujeme?

K daňovému priznaniu je potrebné doložiť: rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností z Katastrálneho úradu, kópiu Kúpno-predajnej zmluvy, Darovacej zmluvy, Osvedčenie o dedičstve s vyznačením právoplatnosti, Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby, Dohodu spoluvlastníkov o určení zástupcu, Kolaudačné rozhodnutie, Stavebné povolenie, Oznámenie o užívaní stavby, Notársku zápisnicu s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu do katastra a pod.

Zníženie dane z nehnuteľnosti vo výške 50 %: u stavieb a bytov na bývanie vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých osôb, držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP/S, slúžiace pre motorové vozidlo na ich osobnú dopravu. Daňovník je povinný k poskytnutiu daňového zníženia doložiť kópiu preukazu ŤZP, ŤZP/S.

Priznanie k dani zo stavieb:  Na zaradenie stavieb do predmetu dane je rozhodujúci účel jej využitia k 1.1. zdaňovacieho obdobia.

Priznanie k dani z pozemkov: smerujúci je údaj v katastri nehnuteľností.

Priznanie k dani z bytov: smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností, výmera podlahovej plochy bytu vrátane pivnice.

Sadzby dane: nájdete v aktuálnom VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom o miestnych daniach a ich platných dodatkov. Príloha tabuľka.


Kde odovzdať vyplnené tlačivo

Podateľňa, č. d. 243, 1. poschodie v novej prístavbe Mestského úradu, Čsl. armády 1, Nové Mesto nad Váhom
 

Kto vybavuje

Oddelenie finančnej a informačnej sústavy
Referát daní
Hrehorová Zdenka

  • tel.: 032/7402 122
  • e-mail: zdenka.hrehorova@nove-mesto.sk
  • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 121 

Poplatok 

  • výšku dane oznámi referát daní a poplatkov rozhodnutím, ktoré doručí vlastníkovi nehnuteľností do vlastných rúk.

Lehota

  • do 31. januára bežného roka 

Predpis – (Zákon, VZN) 

  •  Zákon č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, VZN o miestnych daniach a ich platných dodatkov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

 

Nové Mesto nad Váhom,  15.1.2024

Nastavenia cookies