POSKYTUJETE UBYTOVANIE ODÍDENCOM Z UKRAJINY - OD JÚLA SA MENIA PRAVIDLÁ

Výška príspevku za ubytovanie odídenca sa nezmení, podpora bude od  1. júla 2024 adresnejšia.

Vláda SR v stredu 26. júna 2024 schválila na návrh Ministerstva vnútra SR nové nariadenie o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.

Novela zákona o azyle  bude účinná od 1. júla 2024 a mení zabezpečovanie bezplatného ubytovania pre odídencov z Ukrajiny na adresnejší systém.  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona skracuje obdobie poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca na 120 dní od prvého získania dočasného útočiska na Slovensku.  Dlhšie bude možné príspevok poskytovať len v prípade zraniteľných osôb.

  Zraniteľná osoba je:

 • člen domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi,
 • osoba so závažným zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje dotácia na podporu humanitárnej pomoci osobe so závažným zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu,
 • osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov,
 • jeden z rodičov, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu,
 • dieťa do piatich rokov veku osoby podľa predchádzajúceho bodu.

Zraniteľnosť preukazuje odídenec oprávnenej osobe a obci

 • potvrdením o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi,
 • oznámením o priznaní dotácie, ak ide o osobu osoba so závažným zdravotným postihnutím
 • dokladom totožnosti,
 • ak ide o rodiča s dieťaťom do 5 rokov - čestným vyhlásením rodiča dieťaťa, že sa stará o dieťa do piatich rokov veku, alebo rozhodnutím súdu, ak ide o fyzickú osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu.

 

Výška príspevku za jednu noc ubytovania odídenca zostáva rovnaká, za ubytovanie v rodinných domoch a bytoch predstavuje sumu 5 eur. Nezmenené zostávajú aj maximálne súhrnné sumy v závislosti od počtu obytných miestností. 

V ostatných ubytovacích zariadeniach, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, sa na ubytovanie bude prispievať sumou 6 eur za noc.

Nárok na vyplatenie príspevku budú mať naďalej vlastníci, respektíve správcovia predmetných nehnuteľností v prípade, že ubytujú odídencov z Ukrajiny bezodplatne na základe uzatvorenej zmluvy o ubytovaní.

Nariadenie bude účinné od 1. júla 2024.

S cieľom je čo najskoršie zaradenie cudzincov do bežného života.  Podpora bude po novom viac adresná, čím sa zároveň zabezpečí udržateľnosť systému pomoci pre odídencov na ďalšie obdobie.

 

Dôležité!

Hlásenie sa odídencov na obci, že im oprávnená osoba poskytuje ubytovanie bude musieť byť do 4. júla 2024 , do tohto termínu musia predložiť aj uvedené doklady 

 • buď štatút odídenca, že je v lehote 120 dní od získania prvého dočasného útočiska,
 • alebo doklady, že patrí do niektorej kategórie zraniteľných osôb. 

Odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, je povinný

a) osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie

1. do troch pracovných dní od začiatku poskytovania ubytovania; súčasťou prvého oznámenia je aj preukázanie zraniteľnosti podľa odseku 3, ak ide o zraniteľnú osobu,

2. dvakrát za mesiac počas poskytovania ubytovania, pričom medzi jednotlivými oznámeniami musí byť najmenej 14 dní; to neplatí, ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi menej ako 14 dní,

b) bezodkladne oznámiť obci a oprávnenej osobe zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre posúdenie zraniteľnosti podľa odseku 2 písm. a), b), d) a e).

 

Nové Mesto nad Váhom, 28.6.2024 

 

 

 

Nastavenia cookies