Zverejňovanie

Pozvánka na 11. zasadnutie poslancov MsZ dňa 25. októbra 2016


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 18. októbra 2016

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 11. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční
 
 

dňa 25. októbra 2016 (utorok) o 14.00 hod.

v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

Program :

1.  Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
2.   Voľba návrhovej komisie
3.   Kontrola uznesení  MsZ
4.   Správa o činnosti MsR medzi 10. a 11.  zasadnutím MsZ
5.   Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2016 – 3.zmena
6.   Návrh Všeobecne záväzného  nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č.4/2016  – O zverejňovaní a vylepovaní plagátov
      s informatívnym, reklamným a komerčným
obsahom
7.   Návrh Všeobecne záväzného  nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č.6/2016 – Trhový poriadok o podmienkach predaja
      výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy
8.   Návrh Dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom  č. 7/2012     O určení výšky finančných
      prostriedkov určených  na
prevádzku  a mzdy na žiaka základnej    umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,
      dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov
      detí
a žiakov na čiastočnú úhradu  nákladov v školách a školských  zariadeniach
9.   Odpovede na pripomienky poslancov
10. Rôzne
11. Schválenie uznesení, záver 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

 

Materiál k bodu : 5,6,7,8

Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Mc,He,Tr,Va
riaditelia : MsBP, s.r.o., TSM,SÚS,MsP,ZPS

 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 18.10.2016 | Zobrazené: 616
Nastavenia cookies