Zverejňovanie

Pozvánka na 1. zasadnutie poslancov MsZ dňa 13. decembra 2022 (utorok) o 14:00 hod.

 

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 5. 12. 2022

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 1. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 13. decembra 2022 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

Program:

 1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, zapisovateľa, skrutátora, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Poverenie zástupcu primátora a voľby členov orgánov podľa Zákona o obecnom zriadení a Štatútu mesta Nové Mesto nad Váhom:
  - poverenie poslanca na zastupovanie primátora a určenie platu zástupcu primátora
  - návrh členov MsR
  - návrh na zriadenie komisií MsZ, určenie počtu členov, voľba predsedov, podpredsedov a tajomníkov komisií
  - návrh členov komisií zriadených na základe zákona o sťažnostiach a ústavného zákona o ochrane verejného záujmu
    pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  - návrh na určenie poslanca na zvolávanie zasadnutí MsZ v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
    ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta  zákona o obecnom zriadení
  - návrh členov výborov mestských častí
  - návrh na predsedov VMČ
 5. Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2023
 6. Plat primátora
 7. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom
 8. Návrh Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2011 – o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta
 9. Návrh - účelové určenie dotácií na podporu prioritného športu
 10. Správa o výsledku kontroly hospodárenia
 11. Prerokovanie záznamu o výsledku kontroly príjmov obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie KA-005/2022/1070
 12. Návrh na schválenie nových členov dozornej rady Mestského bytového podniku Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
 13. Rôzne
 14. Záver

   

 


Ing. František  M a š l o n k a

Pozvánka 1.MsZ 2022 - 139.16 kB
Publikované: 5.12.2022 | Zobrazené: 281
Nastavenia cookies