Zverejňovanie

Pozvánka na 13. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. novembra 2022 o 14.00 hod

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 11. novembra 2022

P o z v á n k a

      Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, Rokovacieho poriadku poslancov MsZ Čl. 4, bod 1, zvolávam 13. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 18. novembra 2022 (piatok) o 14.00 hod.
v Základnej škole na Odborárskej ulici – jedáleň  v Novom Meste nad Váhom

 

Program:
 

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
  4. Návrh Novely č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  5. Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2023 – 2025
  6. Návrh na určenie odmeny hlavného kontrolóra
  7. Záver


Ing. Jozef  Trstenský

Nastavenia cookies