Zverejňovanie

Pozvánka na 2. zasadnutie poslancov MsZ dňa 21. februára 2023

 

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 10. 2. 2023

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 2. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 21. februára 2023 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

Program:

 1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, zapisovateľa, skrutátora, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Nakladanie s majetkom mesta
 5. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2023 – 1. zmena
 6. Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2022
 7. Doplnenie členov do stálych komisií MsZ
 8. Vyhodnotenie činností stálych komisií MsZ a výborov mestských častí za rok 2022
 9. Informácia o vybavení petícií v roku 2022
 10. Správy o výsledku kontroly hospodárenia
 11. Odpovede na pripomienky poslancov
 12. Rôzne
 13. Záver

   

 


Ing. František  M a š l o n k a

Pozvánka 2. MsZ 2023 - 132.66 kB
Nastavenia cookies