Zverejňovanie

Pozvánka na 23. zasadnutie poslancov MsZ dňa 13. septembra 2022 o 14:00 hod.

 

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 2. 9. 2022

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 23. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 13. septembra 2022 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

Program:

 1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Nakladanie s majetkom mesta
 5. Doplnenie  žiadosti  Mesta o zvýšenie štátnej podpory ( úveru ) z prostriedkov ŠFRB na výstavbu 6 nájomných bytov v stavbe „Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty , Nové Mesto nad Váhom“ po kontrole posudzovateľmi ŠFRB a MDVSR. Uznesenie k súhlasu so zvýšením obstarávacieho nákladu, prijatie súhlasu s vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte na splácanie zvýšeného úveru, súhlas so zabezpečením zvýšeného úveru
 6. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2022 - 3. zmena
 7. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2022
 8. Správy o výsledku kontroly hospodárenia
 9. Odpovede na pripomienky poslancov
 10. Rôzne
 11. Záver

 


Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

Pozvánka 23.MsZ 2022 - 133.52 kB
Nastavenia cookies