Zverejňovanie

Pozvánka na 8. zasadnutie poslancov MsZ dňa 23.04.2024 o 14:00 hod

 

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 16. 04. 2024

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 8. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 23. apríla 2024 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

Program:

 1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, zapisovateľa, skrutátora, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení MsZ
 4. Nakladanie s majetkom mesta
 5. Prestavba objektov so spolufinancovaním zo ŠFRB a Ministerstva dopravy SR
 6. Správa o kontrole hospodárenia s Poplatkom za rozvoj za rok 2023
 7. Návrh - účelové určenie dotácie na podporu prioritného športu - 1. zmena rozpočtu 2024
 8. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2024 – 1. zmena
 9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2024 - trhový poriadok pre príležitostné trhy
 10. Návrh na uvoľnenie člena Komisie pre rozvoj bývania
 11. Návrh člena a podpredsedu Komisie pre rozvoj bývania
 12. Návrh na schválenie tajomníka a člena Komisie pre rozvoj bývania
 13. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta
 14. Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v rámci preneseného výkonu štátnej správy - preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2023
 15. Zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2024. Zoznam subjektov pre výkon následných preventívnych protipožiarnych kontrol rok 2024.
 16. Návrh na schválenie zástupcu mesta do štatutárneho orgánu spoločnosti DOLINY, s.r.o.
 17. Žiadosť o zaradenie Súkromnej MŠ o.z. Otvorené dvere NM do siete škôl a školských zariadení SR
 18. Správy o výsledkoch kontrol vykonané hlavným kontrolórom
 19. Odpovede na pripomienky poslancov
 20. Rôzne
 21. Záver

 


Ing. František  M a š l o n k a

Nastavenia cookies