Zverejňovanie

Pozvánka na 9. zasadnutie poslancov MsZ dňa 25.06.2024 o 14:00 hod

 

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 17. 06. 2024

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 9. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 26. júna 2024 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

Program:

 1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, zapisovateľa, skrutátora, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení MsZ
 4. Nakladanie s majetkom mesta
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 2/2024, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2023 o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 6. Návrh na schválenie spolufinancovania mesta pre projekt s názvom “Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia triedeného odpadu v Novom Meste nad Váhom”
 7. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2023
 8. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2024 – 2. zmena
 9. Návrh na schválenie tajomníka a člena Komisie sociálnej a zdravotnej
 10. Návrh na schválenie tajomníka a člena Komisie výstavby investícií a rozvoja mesta
 11. Vystúpenie mesta Nové Mesto nad Váhom z miestnej akčnej skupiny Beckov – Čachtice – Tematín
 12. Správa o výsledku kontroly Materskej školy za rok 2023
 13. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2024
 14. Revitalizácia vnútorného bloku kasárni Bzinská ulica, Nové Mesto nad Váhom
 15. Odsúdenie atentátu na premiéra a násilia v spoločnosti
 16. Odpovede na pripomienky poslancov
 17. Rôzne
 18. Záver

 


Ing. František  Mašlonka
primátor mesta     

K stiahnutiu
Nastavenia cookies