Prijímanie klientov do nového zariadenia pre seniorov.

 

Zariadenie pre seniorov v Novom Meste nad Váhom poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Bezbariérový prístup -  Vhodné miesto pre imobilných ľudí či ľudí s ťažšími fyzickými diagnózami.

Nové priestory - Ubytovanie v novozrekonštruovaných priestoroch v jedno-, dvoj- a trojlôžkových izbách. 

 

Od januára 2024 začneme postupne prijímať klientov do nového zariadenia pre seniorov. Prijímame Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.  K zaradeniu do poradovníka žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby je potrebné doručiť do zariadenia nasledovné doklady:

  1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorej súčasťou sú:
  • Právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu- originál / vydáva ho obecný alebo ms. úrad v mieste trvalého pobytu žiadateľa/
  • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu – postačuje kópia, je súčasťou Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
  • Aktuálny výmer o dôchodku zaslaný žiadateľovi sociálnou poisťovňou
  • Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu. Podpis na vyhlásení musí byť overený (notárom, matrikou...)
  1. Žiadosť o zaradenie do poradovníka žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby

 

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na tel. číslach: 0908 787 758 alebo 0917 594 162.

 

Zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Nové Mesto nad Váhom. 

Zariadenie pre seniorov

Poľná 1639, Nové Mesto nad Váhom 915 01

IČO: 55605702
DIČ: 2122052955

Zodpovedná osoba:
Mgr. Andrea Ostrenková, štatutár zariadenia

 

K stiahnutiu
Nastavenia cookies