AKTUALIZOVANÉ 11.6.2020 - Rozhodnutie zriaďovateľa o obnove prevádzky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4738/2020 zo dňa 9.6.2020 a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12614:1-A2110 zo dňa 9.6.2020 mesto Nové Mesto nad Váhom ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení rozhodlo o zmenách v prevádzke škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nasledovne:

1.    Prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk v školskom roku 2019/2020 sa od 15.6.2020 upravuje nasledovne:

a)      Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.00 hod.

b)      Do materskej školy môžu na základe dobrovoľného rozhodnutia rodičov nastúpiť deti prijaté rozhodnutím riaditeľky MŠ platným pre školský rok 2019/2020.

c)      Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe do MŠ po obnovení prevádzky a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Odporúča sa naďalej vykonávať ranný zdravotný filter vrátane preventívneho merania teploty bezkontaktným teplomerom.

d)      Riaditeľka školy zabezpečí na vchodových dverách zverejnenie oznamu, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

e)      Počet detí v triedach sa určuje podľa § 28 školského zákona.

f)       Školské stravovanie sa môže zabezpečovať bežným spôsobom.

g)      Na prevádzku MŠ sa vzťahujú príslušné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré riaditeľka školy upraví vo vnútorných predpisoch školy.

h)      Organizačné zabezpečenie prevádzky MŠ v mesiacoch júl a august 2020 bude zverejnené po vykonaní prieskumu záujmu zákonných zástupcov detí.

 

2.    Prevádzka základných škôl v školskom roku 2019/2020 sa od 15.6.2020 upravuje nasledovne:

a)      Základná škola zabezpečuje školské vyučovanie a činnosť školského klubu detí v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.00 hod.

b)      Do základnej školy môžu na základe dobrovoľného rozhodnutia rodičov nastúpiť žiaci nultého až piateho ročníka ZŠ. Pre žiakov, ktorí sa nebudú zúčastňovať na školskom vyučovaní, zabezpečí riaditeľ školy vzdelávanie dištančným spôsobom podľa možností školy a žiakov.

c)      Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe do ZŠ po obnovení prevádzky a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Odporúča sa naďalej vykonávať ranný zdravotný filter vrátane preventívneho merania teploty bezkontaktným teplomerom.

d)      Riaditeľ školy zabezpečí na vchodových dverách zverejnenie oznamu, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

e)      Počet žiakov v triedach a v oddeleniach školského klubu sa určuje podľa § 29, resp. § 114 školského zákona. Výchovnovzdelávacia a záujmová činnosť môže prebiehať v pôvodných triedach, oddeleniach a skupinách ako pred prerušením prevádzky škôl a školských zariadení.

f)       Záujmovú činnosť možno organizovať po vyučovaní najdlhšie do 16.00 hod. podľa rozhodnutia riaditeľa školy.

g)      Školské stravovanie sa môže zabezpečovať bežným spôsobom.

h)      Na prevádzku ZŠ sa vzťahujú príslušné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré riaditeľ školy upraví vo vnútorných predpisoch školy.

i)       O podmienkach školského vyučovania pre žiakov 6. až 9. ročníka sa rozhodne po zverejnení príslušného opatrenia ÚVZ SR a rozhodnutia ministra školstva SR.

 

3.    Prevádzka základnej umeleckej školy

a)    Základná umelecká škola obnoví prevádzku od 22.6.2020 na účely ukončenia školského roka a odovzdania vysvedčení a na vykonanie zápisu (prijímacích skúšok). Účasť žiakov v škole sa umožní na základe dobrovoľného rozhodnutia zákonných zástupcov žiakov alebo plnoletých žiakov. Organizáciu činnosti žiakov v škole a vzdelávanie žiakov dištančným spôsobom zabezpečí riaditeľ školy podľa technických možností školy a žiakov.

b)   Zákonný zástupca žiaka alebo dospelý žiak predloží pri prvom nástupe do ZUŠ po obnovení prevádzky a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Odporúča sa vykonávať ranný zdravotný filter vrátane preventívneho merania teploty bezkontaktným teplomerom.

c)    Riaditeľ školy zabezpečí na vchodových dverách zverejnenie oznamu, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

d)   Na prevádzku ZUŠ sa vzťahujú príslušné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré riaditeľ školy upraví vo vnútorných predpisoch školy.

 

4.    Prevádzka centier voľného času

a)  Centrá voľného času obnovia prevádzku od 15.6.2020 len na činnosť športových záujmových útvarov, ktoré majú záujem o tréningovú činnosť, a na zotavovacie podujatie formou prázdninového tábora pre deti. Účasť detí na činnosti CVČ sa umožní na základe dobrovoľného rozhodnutia ich zákonných zástupcov.

b)  Zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletý účastník predloží pri prvom nástupe do CVČ po obnovení prevádzky a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Odporúča sa vykonávať ranný zdravotný filter vrátane preventívneho merania teploty bezkontaktným teplomerom.

c)  Riaditeľ CVČ zabezpečí na vchodových dverách zverejnenie oznamu, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

d) Na prevádzku CVČ sa vzťahujú príslušné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré riaditeľ CVČ upraví vo vnútorných predpisoch školy.

 

5.    Spoločné a osobitné podmienky prevádzky škôl a školských zariadení:

a)      Školy a školské zariadenia zabezpečia dôkladné čistenie a dezinfekciu priestorov, v ktorých prebieha činnosť, ako i čistenie a dezinfekciu dotykových plôch a dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

a)      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Po obnove školského vyučovania, resp. činnosti školského zariadenia nemožno priestory školy a školského zariadenia najmenej do konca školského roka poskytovať na činnosť iným osobám ako žiakom a zamestnancom okrem školských ihrísk, na ktorých bola povolená tréningová činnosť športových klubov podľa schváleného harmonogramu za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.

b)      Zamestnanci pred nástupom na pracovisko po obnovení prevádzky školy alebo školského zariadenia odovzdajú zamestnávateľovi podpísaný zdravotný dotazník.

c)      Dochádzku do školy a školského zariadenia nemožno povoliť deťom a žiakom z rodín, ktorým bola nariadená karanténa, ani deťom a žiakom, ktorých zdravotný stav neumožňuje pobyt v kolektíve.

d)      Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách sa považuje za zachované, ak zákonný zástupca dieťaťa neprejaví záujem o jeho výchovu a vzdelávanie v škole.

e)      Odporúča sa zabezpečovať výchovnovzdelávaciu činnosť zamestnancami, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19. Ak zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí príslušné údaje v zdravotnom dotazníku. Zamestnávateľ postupuje podľa pokynov uvedených v dotazníku.

f)       Zamestnávateľ zabezpečí príslušné pracovnoprávne úkony v súvislosti s ukončením prekážky v práci alebo výkonu práce mimo pracoviska a s návratom na pracovisko.   

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15.6.2020 a zároveň sa ním ruší rozhodnutie č. 24098/2020 zo dňa 21.5.2020 v znení rozhodnutia č. 24098/2020-1.

    

 

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta    

 

Publikované: 11.6.2020 | Aktualizácia: 12.6.2020 | Zobrazené: 799