Rozhodnutie o obnove prevádzky materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - aktualizované

Rozhodnutie zriaďovateľa o obnove prevádzky materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.5.2020 a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12033:1-A2110 a č. 2020/ 11506:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 mesto Nové Mesto nad Váhom ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení rozhodlo o obnove prevádzky materských škôl a základných škôl na obdobie od 1.6.2020 do konca školského roka 2019/2020 za týchto podmienok:

1.    Prevádzka Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom vrátane jej elokovaných pracovísk sa obnovuje nasledovne:

a)      Všetky pracoviská materskej školy okrem elokovaného pracoviska na Hviezdoslavovej ulici budú v prevádzke v pracovných dňoch 9 hodín denne od 6.30 hod. do 15.30 hod. Prevádzka elokovaného pracoviska na Hviezdoslavovej ulici sa obnoví po dokončení rekonštrukcie sociálnych zariadení.

b)      Výchovnovzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinách s najvyšším počtom 15 detí

c)      Materská škola zabezpečí stravovanie detí a zamestnancov školy vo svojich školských jedálňach súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ a osobitnými podmienkami v mimoriadnej situácii

 

2.    Prevádzka základných škôl zriadených mestom sa obnovuje dňom 1.6.2020 nasledovne:

a)      Všetky základné školy vrátane školského klubu detí budú v prevádzke pre žiakov 0. až 5. ročníka v pracovných dňoch 9 hodín denne, a to nasledovne:

-       vyučovanie: podľa rozvrhu hodín v časovom rozpätí od 8.00 hod. do 13.00 hod., pričom o organizácii vyučovania v jednotlivých skupinách rozhodne riaditeľ školy

-       prevádzka školského klubu detí: ráno od 6.30 hod., popoludní do 15.30 hod.

b)      Výchovnovzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinách s najvyšším počtom 20 detí

c)      Základné školy zabezpečia stravovanie žiakov a zamestnancov školy vo svojich školských jedálňach súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ a s osobitnými podmienkami v mimoriadnej situácii

d)      Prevádzka školy sa obnovuje aj na účely konania komisionálnych skúšok

 

3.    Spoločné a osobitné podmienky prevádzky škôl:

a)      Školy zabezpečia výchovnovzdelávaciu činnosť pre deti na základe dobrovoľného rozhodnutia zákonných zástupcov detí, kapacitných možností škôl a splnenia podmienok stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

b)      Riaditelia škôl do 25.5.2020 vykonajú prieskum záujmu zákonných zástupcov o umiestnenie detí v škole formou predbežnej prihlášky a na základe vykonaného prieskumu predložia zriaďovateľovi do 26.5.2020 na schválenie návrh počtu skupín a počtu detí prijatých na výchovnovzdelávaciu činnosť. V návrhu uprednostnenia deti rodičov podľa kritérií stanovených MŠVVaŠ SR, t. j. deti zdravotníckych pracovníkov, deti príslušníkov policajného zboru, hasičského a záchranného zboru a príslušníkov ozbrojených síl SR, deti pedagogických a odborných zamestnancov zabezpečujúcich obnovenú prevádzku materských a základných škôl, deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku a deti, ktoré majú od 1.9.2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku. Dochádzku do školy nemožno povoliť deťom z rodín, ktorým bola nariadená karanténa, ani deťom, ktorých zdravotný stav neumožňuje pobyt v kolektíve. Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe dieťaťa do školy a po každom prerušení dochádzky trvajúcom viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve tvárové rúška a papierové hygienické vreckovky.

c)      Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách sa považuje za zachované, ak zákonný zástupca dieťaťa neprejaví záujem o jeho výchovu a vzdelávanie v škole, ako i v prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa prejaví záujem o jeho výchovu a vzdelávanie v škole, ale z kapacitných dôvodov dieťa nemožno umiestniť v škole.

d)      Riaditelia škôl zabezpečia pred obnovením prevádzky dôkladné vyčistenie a dezinfekciu priestorov škôl a vnútorného zariadenia a vybavenia škôl.

e)      Na prevádzku zariadení školského stravovania sa vzťahujú podmienky stanovené rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/11506:1-A2110 a usmerneniami MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR.

f)       Riaditelia škôl zabezpečia na prevádzku školy:

-   dostatok dezinfekčných prostriedkov na zabezpečenie hygienicko-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch školy

-   dostatok dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu a dezinfekciu, primerané množstvo osobných ochranných prostriedkov, bezdotykových teplomerov, zásobníkov na papierové utierky do umyvární a papierových utierok.

Zriaďovateľ poskytne školám súčinnosť pri zabezpečení ochranných a dezinfekčných prostriedkov.

Týmto rozhodnutím sa dopĺňa rozhodnutie č. 24098/2020 zo dňa 21.5.2020.

  

Ing. Jozef Trstenský
   primátor mesta   

 

K stiahnutiu

Publikované: 22.5.2020 | Aktualizácia: 25.5.2020 | Zobrazené: 248