Rozšírenia kapacity materskej školy

202302101527060.dsc-6255

Rozšírenia kapacity materskej školy 
Mesto Nové Mesto nad Váhom realizuje v roku 2023 projekt rozšírenia kapacity materskej
školy na Poľovníckej ulici, na ktorý získalo nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ
a štátneho rozpočtu. Cieľom projektu je zabezpečiť dostatok miest v materskej škole vrátane
splnenia pripravovanej legislatívnej povinnosti obcí zabezpečiť podmienky na právny nárok
rodičov deti vo veku 3 – 5 rokov na miesto v materskej škole.
 
Realizácia projektu je spojená s dočasnou úpravou prevádzky materskej školy na Poľovníckej
ulici počas stavebných prác, a to prerušenie prevádzky školskej kuchyne a dočasné
presťahovanie dvoch tried do náhradných priestorov. Pre zostávajúce tri triedy bude
zabezpečené stravovanie dovozom plnohodnotnej stravy zo školskej jedálne základnej školy
na Odborárskej ulici.
 
Ako najvhodnejšiu alternatívu náhradných priestorov pre dislokované dve triedy z MŠ na
Poľovníckej ulici zvolilo mesto po zvážení všetkých možností a po prerokovaní s riaditeľmi
škôl priestory v základnej škole na Odborárskej ulici, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom
dotyku s tamojším elokovaným pracoviskom materskej školy. Okrem učebných priestorov
tam budú mať deti k dispozícii vhodné sociálne zariadenia, vhodné priestory na prezliekanie,
ako i exteriérové priestory školy vrátane detského ihriska. Školské stravovanie detí bude
zabezpečené v školskej jedálni ZŠ rovnakým spôsobom ako pre deti elokovaného pracoviska
MŠ, t. j. podľa materiálno-spotrebných noriem a výživových dávok pre deti predškolského
veku.
 
Začiatok stavebných prác je plánovaný od 6.3.2023, preto k presťahovaniu dvoch tried dôjde
počas jarných prázdnin od 27.2. do 3.3.2023. Ukončenie stavebných prác vrátane kolaudácie
nových priestorov je plánované do 31.8.2023, aby do nových priestorov mohli byť prijímané
deti už pre nový školský rok.
 
Okrem novovybudovaných priestorov pre tri triedy a 66 detí získa materská škola aj
zrekonštruovanú kuchyňu s moderným kuchynským zariadením, stavebnú úpravu vstupného
priestoru do budovy MŠ a vyriešenie dlhoročného problému s nevyhovujúcim stavom
spojovacích chodieb medzi jednotlivými pavilónmi. V exteriéri pribudne náučný chodník pre
deti.
 
Rodičov detí prosíme o pochopenie a trpezlivosť počas dočasných obmedzení riadnej
prevádzky materskej školy, ktoré sú pri realizácii tak náročného projektu nevyhnutné.
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Nastavenia cookies