Verejná neanonymná súťaž na LOGO Mesta Nové Mesto nad Váhom

Mesto Nové Mesto nad Váhom 

vyhlasuje podľa § 847 – 849 Občianskeho zákonníka

verejnú neanonymnú súťaž na 

LOGO Mesta Nové Mesto nad Váhom

 Vďaka výhodnej polohe bolo okolie Nového Mesta nad Váhom obývané už v staršej dobe kamennej. Svedčia o tom archeologické nálezy z bývalej tehelne v mestskej časti Mnešice. Sprašový profil obsahuje až päť kultúrnych vrstiev so stopami ohnísk, kamennými nástrojmi a veľkým množstvom kamenných úštepov. Nálezy z najspodnejšej vrstvy pochádzajú z obdobia 240 tisíc rokov pred n. l., čím sa Mnešice zaradili medzi najvýznamnejšie sídliská pravekého človeka na Slovensku. Nepretržité osídlenie mesta potvrdzujú archeologické nálezy i z neskoršieho obdobia.

Súčasné Nové Mesto nad Váhom sa vyvinulo zo stredovekej osady, ktorá vznikla na križovatke obchodných ciest. Jedna viedla Považím, druhá na Moravu. V blízkosti osady sa nachádzal aj brod cez Váh. Nové Mesto nad Váhom sa v listinách spomína pod rôznymi názvami, napr. Ujhely, Vágujhely, Nova Civitas, Wag Neustadt. Dnešný názov je známy od r. 1584. V slovenskej verzii od r. 1786.

Preklad najstaršieho názvu Nové Mesto nad Váhom (Ujhely - nové trhové miesto) naznačuje, že mesto vzniklo ako  nová trhová osada. Podľa tradície jej prví obyvatelia pochádzali z obce, ktorá bola zničená v roku 1241 Tatármi.

Prvou písomnou zmienkou je listina z roku 1263, v ktorej kráľ Bela IV. daroval Nové Mesto nad Váhom benediktínskemu kláštoru sv. Martina na Panónskej hore. Prvé kráľovské výsady a práva, napr. 2x ročne konať jarmok, naše mesto dostalo od kráľa Žigmunda Luxemburského v roku 1388. V tomto istom roku Žigmund Luxemburský daroval Beckovský hrad s mestečkami Beckov, Nové Mesto a ďalších 16 dedín vojvodovi Stiborovi.  V roku 1414 Vojvoda Stibor povolal do Nového Mesta rehoľu augustiniánov, ktorí tu založili prepošstvo s kapitulou. Plánoval rozsiahlu gotickú prestavbu novomestského kostola, ktorú však pre náhlu smrť nestačil realizovať.

Novomestský prepošt Jakub Haško, ktorý pôsobil v Novom Meste nad Váhom v rokoch 1666 – 1695, dal prestavať rímskokatolícky kostol do barokového štýlu.

V 2. polovici 19. storočia v meste vznikajú prvé priemyselné podniky, ktoré sa orientovali na spracovanie poľnohospodárskych plodín (ovocia, obilia, cukrovej repy, krmovín) a na výrobu náradia pre poľnohospodárov. Medzi prvými vznikla továreň na výrobu rumu a likérov (1842), fabrika na mydlo (1850) a továreň na podkovy a iné železné výrobky (1872). Rozvoj obchodu a priemyslu dostal nový impulz v roku 1876, kedy bolo Nové Mesto nad Váhom spojené železnicou s Trnavou. Továrne, ktoré vznikali v ďalšom období, už neboli orientované výhradne na poľnohospodársky charakter kraja. Vyrábali ozdobný a úžitkový tovar - nábytok, košíky a kufríky, vychádzkové paličky (1885; boli určené na export do Anglicka a Indie) alebo banské a hutné stroje (Coburgova továreň, 1900). V r. 1910 bola otvorená vápenka. Z ďalších spomeňme tehelne, garbiarne, pivovar, plynáreň.

Aj po roku 1918 zostalo hospodárskym strediskom okolia s rozvinutými remeslami a menšími priemyselnými podnikmi (liehovar, octáreň, továreň na nábytok, na rastlinné tuky).

Po II. svetovej vojne sa začal rozvíjať priemysel, vznikli podniky: VUMA, Drevina, Strojstav, Vzduchotechnika, dve tehelne, vápenka, Zsl. kameňolomy a štrkopiesky, hydinárske závody, odevné závody a i. Vyrástli nové sídliská, školské a kultúrne zariadenia.

Po roku 1989 sa v meste začal rozvíjať súkromný sektor. Postupne sa v Novom Meste nad Váhom usídlili a naďalej sa etablujú zahraničné firmy. Došlo k združovaniu škôl a po počiatočnom útlme, sa rozbehla bytová výstavba.

Toho času má mesto, ktoré sa rozprestiera na rozlohe 3258 ha, cca 19 400 obyvatel'ov.

Významné atribúty mesta:

 • Váh (voda, modrá farba):
  poloha mesta nad riekou Váh, Váh je zakomponovaný priamo v názve mesta
 • Názov mesta, erb, pečať a vlajka mesta, farby mesta (biela a zelená)--
 • Kostol Narodenia Panny Márie:
  je dominantnou, nie len sakrálnou stavbou. Je zakomponovaný ako jedna z hlavných heraldických figúr
 • Križujúce obchodné cesty:
  m
  esto bolo od včasného stredoveku významnou obchodnou križovatkou
 • Priemysel
 • Umenie
  môžeme konštatovať, že sa v meste narodilo, pôsobilo a aktívne pôsobí množstvo významných umelcov a slovenských dejateľov
 • Folklór
 • Šport

Propozície súťaže

Vyhlasovateľ súťaže 

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Cieľ súťaže  

Cieľom súťaže je vytvoriť logo mesta, ktoré sa stane súčasťou nového jednotného vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou. Mesto používa na svoju identifikáciu vlastné symboly – erb, vlajku a pečať mesta. Na prezentáciu mesta a jeho aktivít, pre budovanie a upevňovanie identity mesta je potrebné vytvoriť značku – logo.
Logo bude používané na externú komunikáciu – propagačné a prezentačné materiály, darčekové predmety, tlačoviny, webovú stránku, spoločenské, kultúrne a športové aktivity a pre podporu rozvoja cestovného ruchu. Logo nesmie svojím vzhľadom a obsahom šíriť myšlienky rasovej, národnostnej, etnickej, náboženskej, rodovej a iných foriem diskriminácie. 

Predmet súťaže 

Predmetom súťaže je návrh loga mesta. Logo musí mať vysokú vypovedaciu hodnotu a v jednoduchej a čitateľnej, resp. výstižnej forme jednoznačne mesto identifikovať.  

Podmienky súťaže 

Logo je oficiálnym marketingovým prostriedkom. Logo nenahrádza inštitucionálny prvok – erb, ale svojou originalitou je určené na použitie aj mimo úradného styku.  Logo mesta má spĺňať tieto hlavné atribúty: zohľadnenie geografických, kultúrnych a historických špecifík, zviditeľnenie mesta a jasné odlíšenie od ostatných miest a možnosť použitia v kombinácii s erbom mesta.

Ďalšie atribúty

 • návrh loga musí byť originálnym dielom autora, ktorý ho podpísal. Logo musí byť dynamické, aktuálne a moderné 
 • logo by malo osloviť rôzne vekové kategórie občanov 
 • logo môže byť realizované kresbou voľnou rukou alebo vytvorené s použitím dostupných počítačových programov 
 • návrh by mal vychádzať z farebnosti erbu mesta. Farby môžu byť použité samostatne alebo v kombinácii. Návrh musí byť použiteľný v rôznych veľkostiach, farebnej aj čiernobielej verzii 
 • pri každom farebnom návrhu je potrebné predložiť aj jeho čiernobielu verziu, resp. variantné použitie v obrysových farbách   

Typ súťaže a termín jej vyhlásenia 

Do verejnej neanonymnej súťaže sa môžu prihlásiť fyzické i právnické osoby so zastúpením fyzickými osobami (ďalej len „súťažiaci“), ktoré riadne vyplnia prihlášku a dodržia všetky podmienky súťaže. Zo súťaže sú vylúčení členovia hodnotiacej komisie a zástupcovia vyhlasovateľa. Súťaž je vyhlásená dňom 1.apríla 2023

Podmienky zaradenia do súťaže  

Do súťaže budú zaradené návrhy doručené do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu:  Mesto Nové Mesto nad Váhom, MsÚ, Čsl. armády 1, Nové Mesto nad Váhom.
Na obálku treba uviesť text: „Súťaž LOGO MESTA - neotvárať“. Účastníci doručia na adresu vyhlasovateľa súťaže riadne vyplnenú a podpísanú písomnú prihlášku a súťažné návrhy. Uzávierka súťaže je 30. apríla 2023. Podpisom prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, so spôsobom prezentácie, ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít. Neúplné návrhy, návrhy nespĺňajúce kritériá alebo návrhy s nevhodným a hanlivým obsahom budú zo súťaže vylúčené. 

Podmienky predloženia návrhov

 1. Jeden súťažiaci môže do súťaže prihlásiť maximálne dva návrhy LOGA.
 2. Súťažné návrhy musia byť spracované a doručené do uzávierky súťaže v tomto rozsahu: 
  a) návrh v printovej aj elektronickej podobe (na USB kľúči) vo farebnom, jednofarebnom a čiernobielom vyhotovení (negatív, pozitív) vo formáte A3 (minimálna veľkosť obrázka 15cm x 15cm). Menšia alternatíva vo farebnom aj čiernobielom vyhotovení s  rozmermi 2 cm x 2cm.
  b) definovanie použitých farieb:
      základné a doplnkové farby, pre tlač priamymi farbami podľa vzorkovníka PANTONE, v stupnici
        - CMYK, RGB, HTML, RAL
  c) písomné zdôvodnenie (vysvetlenie) významu navrhnutého loga vo vzťahu k mestu, ktoré bude tvoriť prílohu návrhu
  d) návrh musí byť presne označený predkladateľom - meno a priezvisko autora, adresa a telefónne číslo a osobne podpísaná autorizácia grafického návrhu (na zadnej strane každého návrhu)
  e) súťažné návrhy musia byť vytvorené na pevnom podklade (výkres) v jednotnom formáte A3. Na vyhotovenie návrhov možno použiť počítačovú a kopírovaciu techniku. Bez uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný. 
 1.  

Podmienka na uzatvorenie Zmluvy o vytvorení diela „logo mesta“ a súhlas na jeho použitie (ďalej len „zmluva“) s víťazom súťažného návrhu

Víťaz súťažného návrhu je povinný pred uzatvorením zmluvy spracovať a dodať grafický manuál používania loga a jeho spojenia požívania s názvom mesta a erbom mesta. Logo je povinný dodať v elektronickej forme, vektorovom formáte a otvorených dátach.

Grafický manuál musí obsahovať tieto pravidlá používania:
Logo: definícia loga, ochranná zóna loga, farebné verzie loga, čierno biela verzia loga, použitie loga
Farebnosť a typografia: Farebná paleta, Typografia
Termín do 30. mája 2023

 Vyhodnotenie doručených návrhov

Kritéria hodnotenia

 • pôvodnosť a originalita návrhu 
 • významová zrozumiteľnosť a jednoduchosť 
 • úroveň výtvarného spracovania 
 • jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť 
 • zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zväčšovaní a zmenšovaní 
 • pri hodnotení predložených návrhov môžu byť uprednostnení predkladatelia s trvalým pobytom na území mesta, alebo predkladatelia s rozvinutým vzťahom a inou príslušnosťou k mestu.

Porota na posúdenie a vyhodnotenie návrhov

Bude vymenovaná primátorom mesta v počte desať členov.

Spôsob vyhodnotenia doručených návrhov

Všetky doručené návrhy posúdi porota a uskutoční výber podľa kritérií hodnotenia. Porota vyberie päť návrhov najneskôr do 10. mája 2023.

Vybrané návrhy postúpi na verejné hlasovanie občanov Nového Mesta nad Váhom od 11. do 17. mája 2023. Každý hlasujúci pridelí hlas len jednému návrhu.

Na základe získaného počtu hlasov, porota zoradí návrhy od prvého (s najvyšším počtom hlasov) po piaty, s bodovým ohodnotením (50, 40, 30, 20 a 10 bodov).

Dňa 19.5.2023 porota opätovne zasadne a každý porotca vyberie jeden návrh, ktorému pridelí 5 bodov.

Následne bude počet bodov zosumarizovaný (verejné hlasovanie plus hlas porotcov). Určí sa víťaz s najväčším počtom bodov a poradie ostatných štyroch návrhov.

20.5.2023 mesto písomne (poštou a mailom) oznámi víťazovi návrhu že sa stal víťazom a víťaza vyzve, aby k podpisu zmluvy doručil spracovaný grafický manuál používania loga jeho kombináciu s názvom mesta a erbom mesta.

Do 30. mája 2023 autor víťazného návrhu doručí na MsÚ grafický manuál používania loga.

Do 31. mája 2023 primátor mesta uzatvorí s víťazom zmluvu a preberie dokumentáciu a základný grafický manuál použitia loga v elektronickej a tlačenej forme.

9. júna 2023 na Dňoch mesta, bude logo mesta slávnostne odhalené za prítomnosti autora návrhu.

 

Odmena 

Autor víťazného návrhu na logo mesta získa odmenu 3000 €. Ďalšie miesta nebudú finančne ohodnotené.  Finančná čiastka bude víťazovi vyplatená do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhodnotiť na odporúčanie poroty žiadny z návrhov ako víťazný. 

 

Prihlasovanie do súťaže 

Prihlášky a text súťažných podmienok sú k dispozícii na webovom sídle mesta a na adrese: MsÚ, sekretariát primátora mesta, Čsl. armády 1, Nové Mesto nad Váhom.  

Kontaktná osoba

Mgr. Andrej Neuschl, andrej.neuschl@nove-mesto.sk, všetky informácie k súťaži sú zverejnené na webovom sídle mesta.

Záverečné ustanovenia 

Organizátor nezabezpečuje právnu ochranu diel zaslaných do súťaže. Originály súťažných prác poisťuje v prípade potreby každý účastník na vlastné náklady. Organizátor sa zaväzuje, že v súlade s autorskými právami nezneužije žiadny zo súťažných návrhov pre svoje účely. Právna ochrana víťazného návrhu a ďalšie používanie pre konkrétne aktivity budú predmetom samostatnej zmluvy medzi autorom a mestom, ktorá bude obsahovať ustanovenia o autorskom udelení výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu pre vyhlasovateľa. 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov súťažiaci vlastnoručným podpisom prihlášky dobrovoľne udeľujú prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na účel realizácie súťaže LOGO Mesta Nové Mesto nad Váhom. Tento súhlas uchovávania osobných údajov platí do doby ukončenia (vyhodnotenia) súťaže. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

                                                       

Nové Mesto nad Váhom, 31.3.2023

Ing. František Mašlonka                                            
primátor mesta                                                  

202303310940010.navrhni-logo-mesta-2023
K stiahnutiu
Publikované: 31.3.2023 | Zobrazené: 2963
Nastavenia cookies