Zverejňovanie

Výberové konanie na miesto: Referent/ka - Sociálneho a bytového oddelenia Mesta Nové Mesto nad Váhom

 VÝBEROVÉ KONANIE

 Mesto Nové Mesto nad Váhom
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

Referent/ka –Sociálneho a bytového oddelenia Mesta Nové Mesto nad Váhom

Miesto výkonu práce:

 • ul. Čsl. armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
 • základná zložka mzdy od 1200 € a viac, podľa uznanej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + príplatky v zmysle uvedeného zákona

Požadované kvalifikačné predpoklady:               

 • ukončené VŠ vzdelanie minimálne I. stupňa v odbore sociálna práca alebo príbuzné spoločenské vedy,
 • držiteľ vodičského preukazu skupiny B.

Opis pracovného miesta:

 • spracovanie žiadostí o nájom bytu so sociálnou podporou, kontrola splnenia podmienok pre zaradenie žiadateľa do poradovníka, kompletizácia žiadostí, komunikácia so žiadateľmi, vedenie evidencie žiadateľov,
 • sledovanie doby nájmu, evidencia a spracovanie žiadostí o predĺženie nájmu,
 • vykonávanie šetrenia v domácnosti žiadateľa,
 • pravidelná sociálna práca s nájomcami bytov so sociálnou podporou,
 • poskytovanie základného sociálneho poradenstva pri riešení problémov obyvateľov,
 • poskytovanie podpory rodinám s deťmi v zložitej sociálnej situácii,
 • spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri aktivačnej činnosti poberateľov dávok v hmotnej núdzi a ako náhradný príjemca prídavku na dieťa,
 • pomoc ľuďom bez domova a rodinám s deťmi bez prístrešia pri zabezpečovaní ubytovania,
 • spolupráca so školami, orgánmi štátnej správy, občianskymi združeniami a inštitúciami činnými v sociálno-charitatívnej a zdravotníckej oblasti,
 • zastupovanie opatrovníka pri vykonávaní všetkých úkonov nevyhnutných na každodenný život opatrovanca,
 • samostatné spracovanie materiálov koncepčného charakteru, analýz a návrhov v sociálnej oblasti,
 • príprava podkladov pre príslušné komisie pri Mestskom zastupiteľstve a Mestské zastupiteľstvo,
 • agenda súvisiaca s oblasťou osôb, ktoré boli obmedzené v spôsobilosti na právne úkony,
 • napĺňanie cieľov z Komunitného plánu sociálnych služieb,
 • príprava návrhu rozpočtu, príprava podkladov k rozborom hospodárenia a k čerpaniu rozpočtu v sociálnej oblasti.

Iné kritériá a požiadavky:

 • komunikatívne schopnosti,
 • samostatnosť v práci a rozhodovaní,
 • organizačné schopnosti,
 • práca s počítačom.

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópia dokladu o vzdelaní,
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.

 Uprednostňujúce výhody uchádzača:

 • pracovné skúsenosti z oblasti sociálnych služieb, terénnej či poradenskej sociálnej práce,
 • skúsenosť s prácou v samospráve resp. verejnej správe,

Požadované doklady zašlite do 29. apríla 2024 poštou alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243) do 12:00 hod..  Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.  Mesto Nové Mesto nad Váhom si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z prihlásených uchádzačov.  Predpokladaný nástup na pracovné miesto 01.06. 2024.

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:

Uchádzači na pozíciu Referent/ka – Sociálneho a bytového oddelenia Mesta Nové Mesto nad Váhom doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:

Referent/ka – Sociálneho a bytového oddelenia Mesta Nové Mesto nad Váhom - NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.

 

V Novom Meste nad Váhom, 05.04.2024

 

 

Ing. František Mašlonka
primátor mesta     

Nastavenia cookies