Zverejňovanie

Výberové konanie na obsadenie miesta - náčelník/náčelníčka MESTSKEJ POLÍCIE Mesta Nové Mesto nad Váhom

Primátor Mesta Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie miesta

náčelník/náčelníčka MESTSKEJ POLÍCIE Mesta Nové Mesto nad Váhom

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Predpoklady k výkonu práce vo verejnom záujme:

 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • znalosti v oblasti ekonomiky a práva
 • znalosť právnych noriem – zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, č. 564/1991 Zb., o obecnej polícii, č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a znalosť legislatívy v oblasti cestnej premávky
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, odolnosť voči stresu a kultivované vystupovanie
 • minimálne 10 rokov riadiacej praxe
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
 • vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič
 • zbrojný preukaz

K zaradeniu do výberového konania je potrebné zaslať:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesionálny životopis
 • overenú fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní a osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 • potvrdenie o odbornej a riadiacej praxi
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej funkcie nie staršie ako 1 mesiac
 • písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja mestskej polície
 • overenú fotokópiu zbrojného preukazu a vodičského preukazu
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z.za účelom zverejnenia životopisu
 • osobné údaje uchádzača/ky (ďalej len „uchádzač“) (meno, priezvisko, rod. meno , titul, trvalý pobyt, emailová adresa) a údaje potrebné na dožiadanie výpisu z registra trestov : Meno, priezvisko a rodné meno otca a matky  uchádzača.

Charakteristika pracovného miesta:

Náčelník/čka (ďalej len „náčelník) MsP riadi a koordinuje činnosť MsP ako poriadkového útvaru pôsobiaceho pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta a iných osôb, pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.
Zabezpečuje odborný výcvik a školenia príslušníkov MsP, podáva primátorovi mesta návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov MsP, správy o výsledkoch činnosti MsP a o situácii na úseku verejného poriadku.
Spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru policajného zboru, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a s inými orgánmi.
Spracováva a primátorovi mesta predkladá požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP, zodpovedá za hospodárne využitie zverených finančných prostriedkov.
Pripravuje materiály na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom.

Informácia pre uchádzača:

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Základná mzda vo výške 993,50€,  zvýšená o 15% za výkon práce vo verejnom záujme, plus osobný príplatok v závislosti od plnenia úloh a náročnosti vykonávanej práce po skončení skúšobnej doby, plus príplatok za riadenie vo výške ( 3% -20 %) najvyššieho stupňa príslušnej platovej tarify.
Náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta vymenúva Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie - náčelník - neotvárať" v termíne do 27.5.2022 do 14.00. hod a uvedením mena a priezviska odosielateľa.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu:
Mestský úrad  mesta Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32  Nové Mesto nad Váhom.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru, v rámci ktorého budú uchádzači vyzvaní na prezentáciu svojich koncepčných zámerov riadenia a rozvoja MsP mesta.Termín výberového konania a pozvánka na výberové konanie bude oznámené a doručené uchádzačom elektronickou poštou.
Pracovná pozícia sa neobsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži pre výber najvhodnejšieho uchádzača pre danú pozíciu.
Na základe výsledku výberového konania primátor mesta Nové Mesto nad Váhom predloží  Mestskému zastupiteľstvu mesta návrh na vymenovanie náčelníka MsP. 

Mesto Nové Mesto nad Váhom si vyhradzuje právo neprizvať na výberové konanie uchádzačov, ktorí nespĺňajúci požadované kritéria  a nedoručia v termíne požadované doklady. Uchádzači budú písomne informovaní o mieste, dátume a čase výberového konania.

Predpokladaný nástup do zamestnania je od 1.7.2022

 

Nové Mesto nad Váhom dňa 4.5.2022

 

 Ing. Jozef Trstenský
 primátor mesta

 

Publikované: 5.5.2022 | Aktualizácia: 5.5.2022 | Zobrazené: 912
Nastavenia cookies