Zverejňovanie

Výberové konanie na obsadenie miesta Správca „Útulku pre občanov bez prístrešia“

VÝBEROVÉ KONANIE

Mesto Nové Mesto nad Váhom 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

Správca „Útulku pre občanov bez prístrešia“

Miesto výkonu práce:
-    Trenčianska 2288/46 , 915 32 Nové Mesto nad Váhom
-    základná zložka mzdy od 920 € a viac, podľa uznanej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + príplatky v zmysle uvedeného zákona 
Požadované kvalifikačné predpoklady:        
-         stredoškolské vzdelanie s maturitou 
-         práca s počítačom - základná práca s PC - Word, Excel, Internet,
-         držiteľ vodičského preukazu skupiny B.
Iné kritériá a požiadavky:
-        komunikatívne schopnosti,
-        samostatnosť v práci a rozhodovaní,
-        manažérske a organizačné schopnosti
 
Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:
-      písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
-      profesijný štruktúrovaný životopis
-      výpis z registra trestov preukazujúci bezúhonnosť nie starší ako 3 mesiace
-      overený doklad o vzdelaní
-     písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení

Uprednostňujúce výhody uchádzača:
-    prax v samospráve

Požadované doklady zašlite do 24. júla 2023 poštou alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243) do 12:00 hod.. Predpokladaný nástup na pracovné miesto 15.08.2023.

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:

Uchádzači na funkciu Správca útulku pre občanov bez prístrešia doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej: 
„Výberové konanie na funkciu Správca útulku pre občanov bez prístrešia - NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.

V Novom Meste nad Váhom, 06.07.2023

 


            
Ing. František Mašlonka
primátor mesta

Nastavenia cookies