Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy elokované pracovisko MŠ Ul. Odborárska č. 10

Riaditeľka Materskej školy Poľovnícka ul.č.12, Nové Mesto nad Váhom podľa § 5 ods.1 zákona
NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje


výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky
Materskej školy elokované pracovisko MŠ Ul. Odborárska č. 10


A. Kvalifikačné predpoklady:
 a) profesijné kompetencie podľa § 7 (2b) zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických
      zamestnancoch a odborných zamestnancoch a § 1 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z.
 b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

B. Ďalšie požiadavky a kritériá:
 a) bezúhonnosť v zmysle § 9 ods.1 zákona NR SR č.317/2009
 b) spôsobilosť na právne úkony
 c) zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č.317/2009
 d) ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č.317/2009
 e) znalosť platných právnych predpisov
 f) absolvovanie funkčného vzdelávania podľa §34 zákona NR SR č.317/2009
 g) ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, internet)
 h) osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov:
 a) písomná prihláška do výberového konania
 b) štruktúrovaný životopis
 c) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 e) návrh koncepcie rozvoja elokovaného pracoviska materskej školy
 f) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a uvedené požiadavky budú pozvaní na výberové
konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím. Výberová komisia posúdi predpoklady, schopnosti
a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie vzhľadom na povahu povinností
vedúceho zamestnanca. Uchádzači zamestnaní v MŠ neprikladajú požadované doklady podľa
písm.c,d.

Termín a miesto podania prihlášky:
Prihlášky zasielajte do 20.05.2019 v zalepenej obálke označenej nápisom ,,Neotvárať – výberové
konanie “ na adresu:
Materská škola Ul.Poľovnícka č.12 Nové Mesto nad Váhom 915 01


PaedDr.Dana Chmelová
riaditeľka materskej školy

K stiahnutiu

Publikované: 9.5.2019 | Aktualizácia: 9.5.2019 | Zobrazené: 285