Zverejňovanie

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky Centra voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom

 Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje 

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky

Centra voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 

A. Kvalifikačné predpoklady a podmienky podľa § 39 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, t. j.  

a)    splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca (vyhl. MŠVVaŠ SR č. 1/2020 - § 2 a príloha č. 3)
b)   splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou

B. Ďalšie požiadavky a kritériá:
a)    bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019
b)   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
c)    zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona NR SR č. 138/2019
d)   ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona NR SR č. 138/2019
e)    znalosť platných právnych predpisov potrebných na výkon funkcie
f)    absolvovanie funkčného vzdelávania podľa § 47 a § 89 zákona NR SR č. 138/2019
g)   osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, kreatívnosť, komunikatívnosť
h)   ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, internet)

C. Požadované doklady uchádzačov:
a)    písomná prihláška do výberového konania
b)   štruktúrovaný životopis
c)    overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
d)   doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 138/2019
e)    návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia
f)    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
g)   písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

D. Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1.9.2021

Uchádzačov, ktorí splnia predpoklady v zmysle §5 ods.5 zákona č. 552/2003, pozve rada školy na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie vzhľadom na povahu povinností riadiaceho zamestnanca a na povahu riadiacej práce. 

Termín a miesto podania prihlášky: Prihlášky s požadovanými dokladmi možno doručiť do 15.7.2021 vrátane v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať - výberové konanie – riaditeľ CVČ “ na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1,  PSČ: 915 32. Pri doručení poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.

 

 

                                                                                                                      Ing. Jozef Trstenský

                                                                                                                            primátor mesta

 

Publikované: 16.6.2021 | Zobrazené: 1044