Zverejňovanie

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky Centra voľného času

Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje

 

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky

Centra voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom

 

A. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii PZ a podmienky podľa §39 ods.3 zákona NR SR č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 a § 2 ods. 5 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

B. Ďalšie požiadavky a kritériá:

a)    bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019

b)   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

c)    zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona NR SR č. 138/2019

d)   ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona NR SR č. 138/2019

e)    znalosť platných právnych predpisov potrebných na výkon funkcie

f)    osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, kreatívnosť, komunikatívnosť

g)   ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, internet)

C. Požadované doklady uchádzačov:

a)    písomná prihláška do výberového konania

b)   štruktúrovaný životopis

c)    overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

d)   doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 138/2019

e)    návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia

f)    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

g)   písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

D. Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1.9.2022

Uchádzačov, ktorí splnia predpoklady v zmysle §5 ods.5 zákona č. 552/2003, pozve rada školy na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie vzhľadom na povahu povinností riadiaceho zamestnanca a na povahu riadiacej práce.

 

Termín a miesto podania prihlášky: Prihlášky s požadovanými dokladmi možno doručiť do 15.7.2022 vrátane v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať - výberové konanie – riaditeľ CVČ “ na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1,  PSČ: 915 32. Pri doručení poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.

  

                                                                                                                      Ing. Jozef Trstenský

                                                                                                                            primátor mesta

 

 

Publikované: 2.6.2022 | Aktualizácia: 2.6.2022 | Zobrazené: 877
Nastavenia cookies