Zverejňovanie

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul.

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom schválilo uznesením č.260/20017- MsZ spôsob prevodu a podmienky vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj bytov v bytovom dome so súpis. č. 332, vchod č. 18 na Weisseho ul. v Novom  Meste nad Váhom  postaveného na parcele registra C KN č. 4055/2 a pozemok pod budovou parcela registra C KN č. 4055/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 441 m². 

Obchodná  verejná súťaž je vyhlásená. Predmetom predaja je 7 jednoizbových, 4 dvojizbové a 6 trojizbových bytov.

Termín na podávanie návrhov je do 20.4.2018 do 10.00 hod.

Podmienky sú uvedené v prílohe.

 

Nastavenia cookies