Zverejňovanie

Vyhlásenie výberového konania na vedúceho oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom

 

Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov mesto Nové Mesto nad Váhom ako zamestnávateľ vyhlasuje

 

výberové konanie na miesto

vedúceho oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry

Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom

a vedúceho školského úradu

 

A. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa § 7 ods. 3 zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, t. j.  najmenej vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca pre príslušný druh a typ školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – príloha č. 1 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

- požiadavka najmenej piatich rokov pedagogickej činnosti

 

B. Ďalšie požiadavky a kritériá:

a)    bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003

b)   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

c)    zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má uchádzač vykonávať

d)   ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona NR SR č. 138/2019

e)    znalosť platných právnych predpisov potrebných na výkon funkcie

f)    osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, kreatívnosť, komunikatívnosť

g)   ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, internet)

h)   znalosť cudzieho jazyka vítaná

 

C. Požadované doklady uchádzačov:

a)    písomná prihláška do výberového konania

b)   štruktúrovaný životopis

c)    overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

d)   doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 138/2019

e)    návrh koncepcie výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach zriadených mestom v rozsahu maximálne 5 strán

f)    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

g)   písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

 

Uchádzačov, ktorí splnia predpoklady v zmysle § 5 ods.5 zákona č. 552/2003, pozve výberová komisia na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie vzhľadom na povahu povinností riadiaceho zamestnanca a na povahu riadiacej práce.

 

D. Forma výberového konania

Výberové konanie sa uskutoční ústnou formou, ktorá pozostáva:

- z prezentácie návrhu koncepcie výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v rozsahu max. 10 minút

- z odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorými sa overí znalosť príslušnej legislatívy, najmä:

·  zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme

·  zákon č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

·  zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení

·  zákon č. 138/1991 o majetku obcí

·  zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní

·  zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

·  zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

·  zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

·  nariadenie vlády SR č. 630/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo ŠR pre školy a ŠZ

·  zákon č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve

·  nariadenie vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

·  zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy

·  zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

·  vyhláška MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

·  nariadenie vlády SR č. 201/2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

·  vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 o organizácii školského roka, č. 541/2021 o materskej škole, č. 223/2022 o základnej škole, č. 22/2022 o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, č. 324/2022 o základnej umeleckej škole, č. 330/2009 o zariadení školského stravovania, č. 21/2022 o pedagogickej dokumentácii, č. 435/2022 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti

E. Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 2.1.2023

F. Platové zaradenie:

- obsadzovaná pracovná pozícia je zaradená podľa nariadenia vlády SR č. 341/2004 a katalógu pracovných činností do 8. platovej triedy. Tarifný plat od 1.1.2023 pri päťročnej požadovanej praxi je 1 148,- eur.

- k tarifnému platu sa priznáva príplatok za riadenie a osobný príplatok

G. Termín a miesto podania prihlášky:

Prihlášky s požadovanými dokladmi možno doručiť do 28.11.2022 vrátane v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať - výberové konanie – vedúci OŠMaTK “ na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1,  PSČ: 915 32. Pri doručení poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.

 

                                                                                                                      Ing. Jozef Trstenský
                                                                                                                            primátor mesta    

 

Nastavenia cookies