Zverejňovanie

Vyhlásenie výberového konania na Samostatný odborný referent pre spracovávanie rozvojových projektov mesta

VÝBEROVÉ KONANIE

Mesto Nové Mesto nad Váhom

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT REFERÁTU PRE SPRACOVANIE ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV MESTA

 

Miesto výkonu práce:

 • Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armády 64/1 , 915 32 Nové Mesto nad Váhom
 • základná zložka mzdy od 920 € a viac, podľa uznanej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + príplatky v zmysle uvedeného zákona

Požadované kvalifikačné predpoklady :

 • vyššie odborné vzdelanie,
 • ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom,
 • ovládanie ďalšieho cudzieho jazyka vítané (nemčina, francúzština, španielčina, ...),
 • práca s počítačom - Word, Excel, Internet,
 • držiteľ vodičského preukazu skupiny B.

Iné kritériá a požiadavky:

 • komunikatívne schopnosti,
 • samostatnosť v práci a rozhodovaní,
 • skúsenosť v oblasti prípravy a implementácie projektov zabezpečujúcich čerpanie finančných zdrojov z EU alebo finančných zdrojov z iných grantov.

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

 • profesijný životopis s uvedením aktívneho emailového kontaktu
 • motivačný list
 • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení

Uprednostňujúce výhody uchádzača:

 • znalosť zákona o verejnom obstarávaní
 • prax v samospráve

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:

Uchádzači na funkciu Samostatný odborný referent referátu pre spracovávanie rozvojových projektov mesta so sídlom Čsl armády 64/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:

„Výberové konanie na funkciu referátu pre Samostatný odborný referent pre spracovávanie rozvojových projektov mesta - NEOTVÁRAŤ“. 

Požadované doklady zašlite poštou do 25. apríla 2023,  alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243) do 12.00 hod.  Predpokladaný nástup na pracovné miesto najneskôr od 01.06.2023  je spojený s preberaním pracovnej agendy.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 11.04.2023

Ing. František Mašlonka
primátor mesta     

Publikované: 12.4.2023 | Zobrazené: 539
Nastavenia cookies