Zverejňovanie

Vyhlásenie výberového konanie na funkciu riaditeľ/riaditeľka ZŠ Odborárska ul. č. 1374 Nové Mesto nad Váhom

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom


Mestský úrad

 

 

Č. 23681/2024/OŠ                                                                                   Nové Mesto nad Váhom 04. 04. 2024

                                                                         

 

Podľa § 5 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje Mesto Nové Mesto nad Váhom

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka školy

 

Základnej školy, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom

 

 Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá požiadavky:

 

- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- bezúhonnosť,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,

- ovládanie štátneho jazyka slovom i písmom v súlade s § 17 zákona  č. 138/2019 Z. z.,

- znalosť legislatívy a platných právnych predpisov potrebných na výkon funkcie,

- osobnostné a morálne predpoklady, schopnosti organizačné a riadiace, komunikatívnosť,

- ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, internet)

- skúsenosti v oblasti riadenia základnej školy sú vítané.

 

 Požadované doklady k prihláške uchádzačov:

 

- písomná prihláška do výberového konania,

- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,

- overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,

- kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,

- kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa školy

- písomný návrh koncepcie rozvoja školy na 5- ročné funkčné obdobie ( v rozsahu maximálne 4 strany),

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov,

- čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy podľa § 3 ods.7, písm. a/c/e alebo ods. 8 písm. a) zákona č. 596/2003

  a čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických

  zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  v znení  neskorších predpisov.

 

 

 

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z.z., funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.

 

Termín nástupu do funkcie: 1.7.2024

Uchádzači, ktorí splnia predpoklady v zmysle §5 ods.5 zákona č. 552/2003, budú  písomne pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie vzhľadom na povahu povinností riadiaceho zamestnanca a na povahu riadiacej práce.

 

Termín a miesto podania prihlášky:

 Prihlášky s požadovanými dokladmi možno doručiť do 26.4.2024 vrátane v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať - výberové konanie – riaditeľ ZŠ Odborárska ul.“ na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1, PSČ: 915 32. Pri doručení poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí nepredložia všetky požadované doklady v stanovenej lehote. Týmto uchádzačom budú predložené materiály vrátené.

 

  

 

 

                                                                                                              Ing. František Mašlonka

                                                                                                                      primátor mesta

Nastavenia cookies