Zverejňovanie

Výsledky OVS - prenájom v rekreačnom areáli Zelená voda v Novom Meste nad Váhom

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom
Československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Vyhodnotenie obchodnej  verejnej súťaže

 Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností – pozemkov a stavieb  v rekreačnom areáli Zelená voda v Novom Meste nad Váhom.

 Obchodná verejná súťaž bola uverejnená v týždenníku Pardon, zverejnená na www.nove-mesto.sk, a  na  úradnej tabuli  mesta.

 Mesto Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že obchodná verejná súťaž  bola  úspešná.

 Úspešným navrhovateľom sa stala spoločnosť:

PARTY AND EVENT, s.r.o., so sídlom Holubyho 2112/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom s navrhovanou výškou nájmu  2100 €/mesiac s dobou nájmu do 30.09.2021.

Nové Mesto nad Váhom, dňa 08.06.2021

 

 

Ing. Jozef Trstenský

primátor mesta

 

Publikované: 9.6.2021 | Zobrazené: 417
Nastavenia cookies