Výzva na obsadenie voľného pracovného miesta na pracovnú pozíciu: Výrobno-technický námestník spoločnosti

 

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom  s. r. o.

Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO : 36 310 743       IČ DPH : SK 2020182395

zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín odd. Sro, vložka č. 11779/R

 

Výzva na obsadenie voľného pracovného miesta na pracovnú pozíciu: Výrobno-technický námestník spoločnosti

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vyhlasuje výzvu na obsadenie voľného pracovného miesta na pracovnú pozíciu Výrobno-technický námestník spoločnosti

 • trvalý pracovný pomer
 • nástup od 1.12.2023

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického zamerania
 • 5- ročná prax, z toho min. 2 ročná prax v riadení kolektívu
 • prax v oblasti stavebníctva a energetiky vítaná
 • práca s počítačom (MS Office, internet)

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    
 • všeobecný prehľad z oblasti správy bytových domov
 • zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, schopnosť pracovať v tíme
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má uchádzač vykonávať
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, internet)
 • vodičský preukaz skupiny B

Ponúkaná mzda:

Výška mesačnej tarifnej mzdy 1.420 EUR + mesačné prémie (pohyblivá zložka mzdy) podľa vnútorných mzdových predpisov spoločnosti  

Povinné prílohy:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis s rozpisom pracovných skúseností
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • doklad o vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Žiadosť s požadovanými dokladmi je možné doručiť poštou alebo osobne do podateľne spoločnosti v obálke s vyznačením „Výzva - Výrobno-technický námestník“ na adresu sídla spoločnosti: Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o., Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, prípadne elektronicky na e-mailovú adresu: riaditel@msbp-nm.sk v termíne do 9.11.2023.

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov spĺňajúcich požadované predpoklady a požiadavky. Vopred ďakujeme za prejavený záujem o ponúkanú pracovnú pozíciu.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 16.10.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ing. Stanislav Vavrek, konateľ spoločnosti

                                                                                                                                                          

Nastavenia cookies