Zverejňovanie

VZN 1-2001 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi - zrušené

Zrušené nahrádza ho VZN 2009-1

Nastavenia cookies