WiFi pre Nové Mesto nad Váhom

Už aj Novomešťania sa môžu tešiť z bezplatného internetového pripojenia na verejných priestranstvách. Koncom roka 2018 sa naše mesto zapojilo do výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP - WiFi pre teba. Vyhlásil ju Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré v tomto programe pôsobí ako Riadiaci orgán.

Zámerom výzvy bolo podporiť v obciach budovanie bezplatných WiFi sietí na verejných priestranstvách a vo verejných budovách, primárne v miestach aktívneho komunitného života obyvateľov a návštevníkov. Naše mesto sa do výzvy zapojilo predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom „WiFi pre teba - Nové Mesto nad Váhom“.
 

Cieľom projektu bola inštalácia WiFi prístupových bodov na týchto miestach:
Oddychová zóna Rajková
Oddychová zóna za Mestskou knižnicou - Námestie 1. mája
Park J. M. Hurbana - detské ihrisko s oddychovou zónou parku a tiež smerom k Spoločenskému domu
Verejné priestranstvo pred Kultúrnym domom - ul. Hviezdoslavova
Oddychová zóna vo vnútrobloku pri svadobnej miestnosti
Centrálne námestie - Námestie Slobody
Centrálna zóna - ulica Čsl. armády a interné pokrytie časti budovy Mestského úradu
, ktorá slúži ako kontaktná zóna pre občanov a návštevníkov mesta v styku s jednotlivými pracoviskami a oddeleniami úradu.

Výber miest bol obmedzený počtom prístupových bodov, resp. limitovaným objemom finančných prostriedkov vyčlenených pre každý projekt.

Žiadosť bola napokon mestu schválená v hodnote 13 186 €. Ide o príspevok pozostávajúci prevažne z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z menšej časti zo zdrojov štátneho rozpočtu. Celková hodnota projektu bola v zmysle výsledkov verejného obstarávania vyčíslená na sumu 15 840 €. Zvyšných 2 654 € uhradilo mesto z vlastných zdrojov, ako povinnú formu spolufinancovania.

Pred samotnou realizáciou projektu bolo nutné podstúpiť dlhodobý administratívny proces súvisiaci s kontrolou dokumentácie k verejnému obstarávaniu. Jeho ukončenie zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR (ako riadiaceho orgánu) bolo potvrdené odoslaním schvaľovacej hodnotiacej správy v októbri 2020. Spustenie projektu bolo tiež závislé od budovania optických sietí v našom meste, potrebných na zabezpečenie pripojenia prístupových bodov na internet. V nadväznosti na tieto aktivity sa projekt podarilo zrealizovať v prvej polovici tohto roku, kedy došlo k samotnej inštalácii bezdrôtových prístupových bodov na vyčlenených miestach. V súčasnosti mesto čaká na vyplatenie schválených prostriedkov, ktoré prebehne formou refundácie. Ide o administratívny proces spojený s predložením Žiadosti o platbu a Záverečnej monitorovacej správy, obe doložené podrobnou dokumentáciou. Je to posledná fáza, potrebná pre úspešné ukončenie každého projektu financovaného z fondov EÚ.

 Projekt „WiFi pre teba – Nové Mesto nad Váhom“ je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

 

 

Publikované: 21.7.2021 | Zobrazené: 2353