Zverejňovanie

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom
Československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
---------------------------------------------------------------------------------------


Podľa zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov mesto Nové Mesto nad Váhom oznamuje zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

/Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní, obdobné platí i pri nájmoch majetku obcí/

1. Predaj nehnuteľnosti – pozemku na Zelenej vode

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e)zák. č. 138/1991 Zb. z.n.p. a v zmysle Čl. 7 od. 8 písm. e/ Zásad hospodárenia s majetkom mesta ide o odpredaj pozemku, nachádzajúceho sa v rekreačnej oblasti Zelená voda k.ú. Nové Mesto nad Váhom. a to žiadateľovi: Tibor Biras, ktorý požiadal o odkúpenie pozemku označeného ako parc. č. 4915/83 ost. plochy k.ú. Nové Mesto nad Váhom na základe uznesenia č. 358/2010-MsZ

Táto parcela bola vytvorená geometrickým plánom č. 33183287-106-10 zo dňa 17. 12. 2010 z pôvodnej parcely č. 4915/1 ost. pl. o výmere 26567 m2, zapísaná na LV č. 3160, z ktorej bola odčlenená časť pozemku parc. č. 4915/83 ost. pl. o výmere 100 m2 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom.

Odpredaj tohto pozemku sa realizuje v zmysle „Územného plánu zóny Zelená voda“. Týmto plánom boli k odpredaju určené pozemky, ktoré mesto nevyužíva a sú pre mesto prebytočným majetkom. Tento pozemok sa odpredáva vlastníkovi chaty, pri ktorom sa pozemok nachádza. Žiadateľ sa o pozemok riadne stará a má záujem ho využiť na dobudovanie zázemia svojej chaty. Pozemok nie je určený na výstavbu novej chaty. Cena je stanovená na 16,59 €/ m² a bola odsúhlasená na MsZ dňa 7. 9. 1999 uznesením č. 79/99-MsZ a pozemky podobné, sa odpredávajú žiadateľom od roku 1999.

Uznesením č. 358/2010 MsZ ukončilo predaj pozemkov nachádzajúcich sa na Zelenej vode tým vlastníkom chát, pri ktorej sa pozemok nachádza a to dňom 31. 12. 2010. Žiadateľ sa na základe výzvy mesta Nové Mesto nad Váhom, týkajúcej sa možnosti odkúpenia pozemku nachádzajúceho sa pri jeho chate, obrátil na mesto so žiadosťou o odkúpenie predmetného pozemku a to do termínu 31. 12. 2010.

V zmysle § 9a) ods.8) písm. e) zák. č.138/1991 Zb. v z.n.p. navrhujeme schváliť predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov

 
2. Prenájom nebytových priestorov


V zmysle § 9a ods. 8, písm. e)zák. č. 138/1991 Zb. z.n.p. a v zmysle Čl. 7 od. 8 písm. e/ Zásad hospodárenia s majetkom mesta predkladáme návrh na predĺženie nájomných zmlúv podnájomníkov nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1. Xénia Sedláková, 916 25 Potvorice 131, IČO: 30034388, Anna Pavlovičová – DOMINA, Športová 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34488839

ktoré požiadali o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov, týkajúcej sa prenájmu nebytových priestorov na Ul. Palkovičová 23/111 v Novom Meste nad Váhom, ktorých vlastníkom je mesto Nové Mesto nad Váhom.
Nebytové priestory v celkovej výmere 17,85 m² sú využívané pre účely obchodu s detským textilom. Cena za nájom činí 73,36 €/m²/rok
Navrhujeme predĺžiť nájom na dobu určitú - 5 rokov.


2. PARTNERS, s. r. o. 916 27 Častkovce 418
ktorý požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov, týkajúcej sa prenájmu nebytových priestorov na Ul. Hviezdoslavova 2154 v Novom Meste nad Váhom, ktorých vlastníkom je mesto Nové Mesto nad Váhom.
Nebytové priestory v celkovej výmere 31,40 m² sú využívané pre účely maloobchodnej predajne. Cena za nájom činí 59,25 €/m²/rok.
Navrhujeme predĺžiť nájom na dobu určitú - 5 rokov.


V súčasnosti je v meste viacero nevyužitých nebytových priestorov, ktoré sú ponúkané na priamy prenájom už v niekoľkých etapách, avšak s minimálnym záujmom o ich prenájom. Aj z uvedeného dôvodu navrhujeme MsZ tento prípad schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa. Nájomné je porovnateľné s obvyklým nájomným, za ktoré sú prenajímané nebytové priestory v meste a jeho výška je odporučená i komisiou na prenájom nebytových priestorov.

Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov sú vyrovnané. Platby prebiehajú pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch.


V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v z.n.p. a článku 8 bodu 1 písmena c) – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom navrhujeme predĺženie nájomných zmlúv posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov

 
 

Nastavenia cookies