Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2021/2022

 OZNÁMENIE

o zápise detí do MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022

 

V súlade s § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení a na základe opatrení príslušného orgánu v mimoriadnej situácii sa žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 podáva formou tzv. zápisu, ktorý sa uskutoční

od 10. mája do 12. mája 2021 v čase od 12.00 do 16.00 hod.

 

Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1.    Zápis sa uskutoční v súlade s § 28a, 28b, 59 a 59a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

2.    Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a o jeho povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

3.    Pre dieťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši vek 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/22 povinné. Tieto deti sa prijímajú do MŠ prednostne, ak majú trvalé bydlisko v Novom Meste nad Váhom.

4.    Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, môže požiadať riaditeľku MŠ o pokračovanie predprimárneho vzdelávania. Ak takéto dieťa v šk. r. 2020/21 nenavštevuje materskú školu, môže jeho zákonný zástupca požiadať o prijatie dieťaťa do MŠ.

5.    Materská škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 59 ods. 6 školského zákona:

-  meno a priezvisko dieťaťa, jeho dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť

-  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zákonných zástupcov dieťaťa

     Ak sa dieťa alebo zákonný zástupca nezdržiava na adrese trvalého pobytu, uvedie sa

     miesto, kde sa obvykle zdržiava.

6.    Riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa do MŠ podľa § 59 školského zákona do 15. 6. 2021. Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

 

Organizácia zápisu dieťaťa do materskej školy v roku 2021:

Z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie zápis detí do materskej školy sa koná vykoná v dňoch 10. 12. mája 2021 bez osobnej prítomnosti detí.

Zákonný zástupca poskytne materskej škole údaje potrebné na zápis dieťaťa uvedené v prihláške jedným zo spôsobov: 

1. spôsob:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ podľa vzoru zverejneného na http://www.materskaskolanmnv.sk/ 

jeho zákonný zástupca vyplní a doručí spolu s prílohami v termíne od 10.5. do 12.5.2021 elektronickou poštou materskej škole na e-mailovú adresu zapis@materskaskolanmnv.sk

2. spôsob: Ak zákonný zástupca dieťaťa nemá technické podmienky na vykonania zápisu elektronicky podľa bodu 1, postupuje nasledovne:

a)    v dňoch 03. až 07.5.2021 v čase od 12.00 do 16.00 hod. si môže vyzdvihnúť formulár žiadosti v budove materskej školy na Poľovníckej ulici č. 12

b)   v dňoch 10. až 12.5.2021 v čase od 12.00 do 16.00 hod. vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s prílohami odovzdá v budove materskej školy na Poľovníckej ulici č. 12. Žiadosť možno doručiť materskej škole aj poštou do 31.5.2021. 

3. spôsob: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ možno doručiť aj ako elektronický dokument, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

Prijatie dieťaťa do materskej školy:

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky školy. Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie do 15. júna po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy.

 

Publikované: 14.4.2021 | Zobrazené: 1301
Nastavenia cookies