Zápis detí do MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2014/2015

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom

Mestský úrad – oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry

 

OZNÁMENIE o zápise detí do MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2014/2015
 
Zápis detí do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom vrátane elokovaných pracovísk MŠ sa uskutoční od 24. do 26. februára 2014 v čase od 10.00 do 16.00 hod.
Zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, možno vopred dohodnúť s riaditeľkou materskej školy mimoriadny termín zápisu.
 
Dieťa možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníckej ulici alebo na jej jednotlivých elokovaných pracoviskách, t. j. na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č. 25, Hviezdoslavovej ul., Ul. J. Hollého, Dibrovovej ul. a na Ul. J. Kollára č. 4 (školský vzdelávací program v kresťanskom duchu).  
 
Podmienky zápisu: Do materskej školy možno zapísať dieťa
a)    vo veku od troch do šiestich rokov
b)   ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej
    dochádzky alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
c)    výnimočne vo veku od dvoch rokov
 
Forma a priebeh zápisu:
a)    zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca) spolu s dieťaťom, ako doklad predloží rodný list dieťaťa
b)   zápis sa uskutoční formou pohovoru s dieťaťom
c)    zákonný zástupca obdrží na zápise žiadosť o prijatie dieťaťa (zápisný lístok). Vyplnená žiadosť s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa sa predkladá najneskôr do 14 dní od zápisu zástupkyni riaditeľky MŠ na tom pracovisku, na ktorom bol vykonaný zápis, alebo na riaditeľstve MŠ, Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom.
 
Prijatie dieťaťa do materskej školy:
Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy podľa zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Ak je počet detí prihlásených do materskej školy vyšší, ako je možné prijať v zmysle zákona č. 245/2008, riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí podľa poradia určeného internou smernicou č. 757/ 2009 zo dňa 30.1.2009.

 

 

 

Nastavenia cookies